Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων Κλάδου Ζωής κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία

102.—(1) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων του Κλάδου Ζωής κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν η συμφωνία προς μεταβίβαση εγκριθεί με δικαστικό διάταγμα που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού εφεξής θα καλείται ο «εκχωρητής», προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων της του Κλάδου Ζωής, που καλύπτουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού εφεξής θα καλείται, ο «εκδοχέας», υποβάλλεται αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος για έγκριση της σκοπούμενης μεταβίβασης, από το διοικητικό συμβούλιο του εκχωρητή ή/και του εκδοχέα.

(3) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε το πολύ ημερών από την υποβολή αιτήσεως κατά τα ανωτέρω, ο εκχωρητής καταθέτει στην Υπηρεσία αντίγραφο της αιτήσεως και αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου, που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 103 του παρόντος Νόμου.