Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο

“ανεξάρτητη υπηρεσία” σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας η οποία δεν υπάγεται σε Υπουργείο

“Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών” σημαίνει το Σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου

“δυνάμεις ασφάλειας” σημαίνει τη δύναμη της Εθνικής Φρουράς, τη δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής

“κατάσταση έκτακτης ανάγκης” σημαίνει την κατάσταση που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπτωση πολέμου ή πολεμικής απειλής και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 183 του Συντάγματος

“Κεντρική Υπηρεσία ΠΣΕΑ” σημαίνει την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών η οποία ιδρύεται με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου

“οργανισμός δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου υπό οποιαδήποτε ονομασία ή τίτλο που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και ο όρος περιλαμβάνει και τις αρχές τοπικής διοίκησης

“οργανισμός ιδιωτικού δικαίου” σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη, σύνδεσμο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο όρος περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

“Σχέδιο ΠΣΕΑ” σημαίνει το λεπτομερές σχέδιο έκτακτων αναγκών που καταρτίζει η καθεμιά Υπηρεσία ΠΣΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου

“Υπηρεσία ΠΣΕΑ” σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία που κηρύσσεται τέτοια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(1) του παρόντος Νόμου

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει από καιρού εις καιρόν σκόπιμα ή αναγκαία για σκοπούς ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εχθρικών ενεργειών σε βάρος της και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου αυτού, όλα τα μέτρα που θεωρεί σκόπιμα ή αναγκαία αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη σύσταση, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, εξάρτυση, συντονισμό, κατεύθυνση, εκπαίδευση και έλεγχο οποιωνδήποτε υπηρεσιών οι οποίες να ενεργούν προς ενίσχυση του έργου των δυνάμεων ασφάλειας της Δημοκρατίας σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(β) την οργάνωση, εξάρτυση, διαφώτιση, συντονισμό, κατεύθυνση, εκπαίδευση και έλεγχο, σε θέματα σχετιζόμενα με την άμυνα, οποιωνδήποτε πολιτών της Δημοκρατίας ή των μελών του προσωπικού οποιουδήποτε υπουργείου ή τμήματος υπουργείου ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή τμήματος της ή οποιουδήποτε οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

(γ) την προμήθεια, αποθήκευση και διατήρηση οποιωνδήποτε υλικών, εφοδίων ή άλλων μέσων που απαιτούνται για σκοπούς άμυνας

(δ) τον καταρτισμό γενικού σχεδίου με βάση το οποίο εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα συναγερμού σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(ε) την κατασκευή, διατήρηση ή μετατροπή κτιρίων, κατασκευασμάτων ή εκσκαφών που απαιτούνται για σκοπούς άμυνας και την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αναγκαίας για τους σκοπούς αυτούς

(στ) την επίταξη, αγορά ή μίσθωση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαιτείται για σκοπούς άμυνας και

(ζ) τον καθορισμό αμοιβών ή αποζημιώσεων που δυνατό να καταβάλλονται αναφορικά με οτιδήποτε έγινε ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρθηκε ή ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει στον Υπουργό Άμυνας-

(α) Την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και

(β) την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, σκοπός της οποίας είναι-

(i) η συστηματική μελέτη των αναγκών της Δημοκρατίας σε Υπηρεσίες ΠΣΕΑ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό

(ii) ο καταρτισμός σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ των σχεδίων έκτακτων αναγκών, τα οποία οι εν λόγω υπηρεσίες εφαρμόζουν σε περίοδο κατάστασης έκτακτης ανάγκης

(iii)ο καταρτισμός προγραμμάτων εκπαίδευσης των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ σε συνεργασία με τα πρόσωπα που προϊστανται των εν λόγω υπηρεσιών:

Νοείται ότι σε περίπτωση ιδρύσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών αυτή στελεχώνεται με προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ή και στο Υπουργείο Άμυνας. Η ίδρυση και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτων Αναγκών ρυθμίζονται με κανονισμούς, αντίγραφο των οποίων κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Γενικό Σχέδιο ΠΣΕΑ

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός Άμυνας καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ λεπτομερή σχέδια έκτακτων αναγκών αναφορικά-

(α) Με την οργάνωση και εκπαίδευση τους σε περίοδο ειρήνης και

(β) με τη δράση και την αυτοπροστασία τους σε περίοδο κατά την οποία ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

(2) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών μπορεί να αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας.

(3) Μετά την έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής   Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών ή μετά από οποιαδήποτε αναθεώρησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Άμυνας ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ)

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει Υπηρεσία ΠΣΕΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

(α) Οποιοδήποτε υπουργείο ή ανεξάρτητη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή τμήμα ή υπηρεσία που υπάγεται σ’ αυτά

(β) οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία που υπάγεται σ’ αυτά,

και να καλέσει τον οικείο υπουργό ή διευθυντή ή προϊστάμενο ή υπεύθυνο, αναλόγως της περιπτώσεως, όπως σε συνεννόηση με τον Υπουργό Άμυνας ή την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο έκτακτων αναγκών και αναλάβει την οργάνωση, αυτοπροστασία και εκπαίδευση του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας, ώστε να καταστεί ικανή να εφαρμόσει σε περίοδο που ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης το εν λόγω σχέδιο.

(2) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις αρμοδιότητες της καθεμιάς από τις εν λόγω υπηρεσίες

(β) τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων εκπαίδευσης τους και

(γ) τον καθορισμό των προσώπων που εντάσσονται σ’ αυτές.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή σύμβασης εργασίας σχετικά με τους όρους υπηρεσίας Υπαλλήλων, τα μέλη του προσωπικού οποιασδήποτε Υπηρεσίας ΠΣΕΑ και οι εργοδότες, προϊστάμενοι ή διευθυντές τους οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Κανονισμοί

6.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό οποιωνδήποτε θεμάτων που χρήζουν καθορισμού με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό μπορούν να περιέχουν διατάξεις για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος Νόμου καθώς και οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την οργάνωση και διάρθρωση των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την εκπαίδευση των προσώπων που συμμετέχουν σ’ αυτές, καθώς και τον καθορισμό των δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων των προσώπων αυτών, περιλαμβανομένων και πειθαρχικών μέτρων που λαμβάνονται εναντίον τους σε περιπτώσεις παραβάσεως των κανονισμών, των διαταγμάτων ή των οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου

(β) την ένταξη οποιωνδήποτε πολιτών σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ΠΣΕΑ, καθώς και την εκπαίδευση τους και τον καθορισμό των δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων τους που συνεπάγεται η εν λόγω ένταξη

(γ) τη διαφώτιση των πολιτών της Δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την ασφάλεια τους σε περίπτωση εχθρικών ενεργειών

(δ) την πληρωμή αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προήλθε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας στις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(ε) τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την κατασκευή καταφυγίων ασφάλειας, καθώς και τη χρήση των εν λόγω καταφυγίων σε περίπτωση εχθρικών ενεργειών

(στ) τις υποχρεώσεις προσώπων που ευρίσκονται μέσα ή κοντά σε περιοχές που λαμβάνονται μέτρα άμυνας από τις δυνάμεις ασφάλειας ή τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(ζ) ορισμένα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων μέτρων συναγερμού, αραίωσης ή εκκένωσης του πληθυσμού, μετατόπισης βιομηχανιών, αποθηκών ή προμηθειών ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Δημοκρατίας, αποκλεισμού συγκεκριμένων σημείων ή χώρων και εκκαθάρισης δρόμων ή άλλων χώρων για διευκόλυνση της διακίνησης

(η) οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και οδηγιών που μεταδίδονται από τις δυνάμεις ασφάλειας της Δημοκρατίας ή τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(θ) οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με την εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών όπλων, βλημάτων, υλικών ή ουσιών

(ι) απογραφή προσώπων, οχημάτων, ζώων, μηχανημάτων, υλικών, προϊόντων, εργαλειών, εγκαταστάσεων, ακινήτων, επιχειρήσεων ή οποιωνδήποτε άλλων οργανισμών, καθώς και την επιβολή υποχρέωσης προς παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για τους σκοπούς της εν λόγω απογραφής

(ια) τον καταρτισμό σχεδίων για την προετοιμασία μέτρων συναγερμού και για την εφαρμογή τους σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(ιβ) οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία μπορούν ή είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

7.-(1) Οποιαδήποτε παράβαση ή μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε διάταξη κανονισμού, διατάγματος ή οδηγίας που εκδόθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος, η ποινή του προστίμου αυξάνεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα λιρών.

(3) Σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται σε περίοδο που βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε το αδίκημα εκδικάζεται το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την καταγγελία και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.