Γενικό Σχέδιο ΠΣΕΑ

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός Άμυνας καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ λεπτομερή σχέδια έκτακτων αναγκών αναφορικά-

(α) Με την οργάνωση και εκπαίδευση τους σε περίοδο ειρήνης και

(β) με τη δράση και την αυτοπροστασία τους σε περίοδο κατά την οποία ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

(2) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών μπορεί να αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας.

(3) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση του κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Άμυνας για έγκριση.