Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει από καιρού εις καιρόν σκόπιμα ή αναγκαία για σκοπούς ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εχθρικών ενεργειών σε βάρος της και, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου αυτού, όλα τα μέτρα που θεωρεί σκόπιμα ή αναγκαία αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη σύσταση, οργάνωση, διαμόρφωση, διατήρηση, εξάρτυση, συντονισμό, κατεύθυνση, εκπαίδευση και έλεγχο οποιωνδήποτε υπηρεσιών οι οποίες να ενεργούν προς ενίσχυση του έργου των δυνάμεων ασφάλειας της Δημοκρατίας σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(β) την οργάνωση, εξάρτυση, διαφώτιση, συντονισμό, κατεύθυνση, εκπαίδευση και έλεγχο, σε θέματα σχετιζόμενα με την άμυνα, οποιωνδήποτε πολιτών της Δημοκρατίας ή των μελών του προσωπικού οποιουδήποτε υπουργείου ή τμήματος υπουργείου ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή τμήματος της ή οποιουδήποτε οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

(γ) την προμήθεια, αποθήκευση και διατήρηση οποιωνδήποτε υλικών, εφοδίων ή άλλων μέσων που απαιτούνται για σκοπούς άμυνας

(δ) τον καταρτισμό γενικού σχεδίου με βάση το οποίο εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα συναγερμού σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(ε) την κατασκευή, διατήρηση ή μετατροπή κτιρίων, κατασκευασμάτων ή εκσκαφών που απαιτούνται για σκοπούς άμυνας και την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αναγκαίας για τους σκοπούς αυτούς

(στ) την επίταξη, αγορά ή μίσθωση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαιτείται για σκοπούς άμυνας και

(ζ) τον καθορισμό αμοιβών ή αποζημιώσεων που δυνατό να καταβάλλονται αναφορικά με οτιδήποτε έγινε ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρθηκε ή ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει στον Υπουργό Άμυνας-

(α) Την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και

(β) την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, σκοπός της οποίας είναι-

(i) η συστηματική μελέτη των αναγκών της Δημοκρατίας σε Υπηρεσίες ΠΣΕΑ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό

(ii) ο καταρτισμός σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ των σχεδίων έκτακτων αναγκών, τα οποία οι εν λόγω υπηρεσίες εφαρμόζουν σε περίοδο κατάστασης έκτακτης ανάγκης

(iii)ο καταρτισμός προγραμμάτων εκπαίδευσης των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ σε συνεργασία με τα πρόσωπα που προϊστανται των εν λόγω υπηρεσιών:

Νοείται ότι σε περίπτωση ιδρύσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών αυτή στελεχώνεται με προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ή και στο Υπουργείο Άμυνας. Η ίδρυση και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτων Αναγκών ρυθμίζονται με κανονισμούς, αντίγραφο των οποίων κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.