Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο

“ανεξάρτητη υπηρεσία” σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας η οποία δεν υπάγεται σε Υπουργείο

“Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών” σημαίνει το Σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου

“δυνάμεις ασφάλειας” σημαίνει τη δύναμη της Εθνικής Φρουράς, τη δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής

“κατάσταση έκτακτης ανάγκης” σημαίνει την κατάσταση που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σε περίπτωση πολέμου ή πολεμικής απειλής και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 183 του Συντάγματος

“Κεντρική Υπηρεσία ΠΣΕΑ” σημαίνει την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών η οποία ιδρύεται με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου

“οργανισμός δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου υπό οποιαδήποτε ονομασία ή τίτλο που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και ο όρος περιλαμβάνει και τις αρχές τοπικής διοίκησης

“οργανισμός ιδιωτικού δικαίου” σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη, σύνδεσμο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο όρος περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

“Σχέδιο ΠΣΕΑ” σημαίνει το λεπτομερές σχέδιο έκτακτων αναγκών που καταρτίζει η καθεμιά Υπηρεσία ΠΣΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου

“Υπηρεσία ΠΣΕΑ” σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία που κηρύσσεται τέτοια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(1) του παρόντος Νόμου

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας.