Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000.