Γενικό Σχέδιο ΠΣΕΑ

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο Υπουργός Άμυνας καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ λεπτομερή σχέδια έκτακτων αναγκών αναφορικά-

(α) Με την οργάνωση και εκπαίδευση τους σε περίοδο ειρήνης και

(β) με τη δράση και την αυτοπροστασία τους σε περίοδο κατά την οποία ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

(2) Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών μπορεί να αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας.

(3) Μετά την έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής   Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών ή μετά από οποιαδήποτε αναθεώρησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Άμυνας ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.