Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ)

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει Υπηρεσία ΠΣΕΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

(α) Οποιοδήποτε υπουργείο ή ανεξάρτητη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή τμήμα ή υπηρεσία που υπάγεται σ’ αυτά

(β) οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία που υπάγεται σ’ αυτά,

και να καλέσει τον οικείο υπουργό ή διευθυντή ή προϊστάμενο ή υπεύθυνο, αναλόγως της περιπτώσεως, όπως σε συνεννόηση με τον Υπουργό Άμυνας ή την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο έκτακτων αναγκών και αναλάβει την οργάνωση, αυτοπροστασία και εκπαίδευση του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας, ώστε να καταστεί ικανή να εφαρμόσει σε περίοδο που ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης το εν λόγω σχέδιο.

(2) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις αρμοδιότητες της καθεμιάς από τις εν λόγω υπηρεσίες

(β) τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων εκπαίδευσης τους και

(γ) τον καθορισμό των προσώπων που εντάσσονται σ’ αυτές.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή σύμβασης εργασίας σχετικά με τους όρους υπηρεσίας Υπαλλήλων, τα μέλη του προσωπικού οποιασδήποτε Υπηρεσίας ΠΣΕΑ και οι εργοδότες, προϊστάμενοι ή διευθυντές τους οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1).