Κανονισμοί

6.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό οποιωνδήποτε θεμάτων που χρήζουν καθορισμού με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό μπορούν να περιέχουν διατάξεις για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος Νόμου καθώς και οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την οργάνωση και διάρθρωση των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την εκπαίδευση των προσώπων που συμμετέχουν σ’ αυτές, καθώς και τον καθορισμό των δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων των προσώπων αυτών, περιλαμβανομένων και πειθαρχικών μέτρων που λαμβάνονται εναντίον τους σε περιπτώσεις παραβάσεως των κανονισμών, των διαταγμάτων ή των οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου

(β) την ένταξη οποιωνδήποτε πολιτών σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ΠΣΕΑ, καθώς και την εκπαίδευση τους και τον καθορισμό των δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων τους που συνεπάγεται η εν λόγω ένταξη

(γ) τη διαφώτιση των πολιτών της Δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την ασφάλεια τους σε περίπτωση εχθρικών ενεργειών

(δ) την πληρωμή αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προήλθε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας στις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(ε) τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την κατασκευή καταφυγίων ασφάλειας, καθώς και τη χρήση των εν λόγω καταφυγίων σε περίπτωση εχθρικών ενεργειών

(στ) τις υποχρεώσεις προσώπων που ευρίσκονται μέσα ή κοντά σε περιοχές που λαμβάνονται μέτρα άμυνας από τις δυνάμεις ασφάλειας ή τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(ζ) ορισμένα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων μέτρων συναγερμού, αραίωσης ή εκκένωσης του πληθυσμού, μετατόπισης βιομηχανιών, αποθηκών ή προμηθειών ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Δημοκρατίας, αποκλεισμού συγκεκριμένων σημείων ή χώρων και εκκαθάρισης δρόμων ή άλλων χώρων για διευκόλυνση της διακίνησης

(η) οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και οδηγιών που μεταδίδονται από τις δυνάμεις ασφάλειας της Δημοκρατίας ή τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ

(θ) οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με την εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών όπλων, βλημάτων, υλικών ή ουσιών

(ι) απογραφή προσώπων, οχημάτων, ζώων, μηχανημάτων, υλικών, προϊόντων, εργαλειών, εγκαταστάσεων, ακινήτων, επιχειρήσεων ή οποιωνδήποτε άλλων οργανισμών, καθώς και την επιβολή υποχρέωσης προς παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για τους σκοπούς της εν λόγω απογραφής

(ια) τον καταρτισμό σχεδίων για την προετοιμασία μέτρων συναγερμού και για την εφαρμογή τους σε περίπτωση εχθρικής απειλής

(ιβ) οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία μπορούν ή είναι αναγκαίο να ρυθμιστούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.