Αδικήματα

7.-(1) Οποιαδήποτε παράβαση ή μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε διάταξη κανονισμού, διατάγματος ή οδηγίας που εκδόθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος, η ποινή του προστίμου αυξάνεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα λιρών.

(3) Σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται σε περίοδο που βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε το αδίκημα εκδικάζεται το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την καταγγελία και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.