ΜΕΡΟΣ Ι ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Οδοντοτεχνιτών το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή οδοντοτεχνιτών και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Συμβούλιο σύγκειται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρεις εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και τους οποίους υποδεικνύει ο Σύνδεσμος,

(β) έναν εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη, που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας και τον οποίο υποδεικνύει ο Υπουργός Υγείας,

(γ) έναν εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη που είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας,

(δ) έναν εγγεγραμμένο οδοντίατρο μέλος της δημόσιας υπηρεσίας, και

(ε) έναν εγγεγραμμένο οδοντίατρο, που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας και τον οποίο υποδεικνύει ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος:

Νοείται ότι για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα κατά τις παραγράφους (α) έως (γ) διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου, επιλέγονται μεταξύ των οδοντοτεχνιτών που ασκούν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη για δέκα τουλάχιστο χρόνια πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Νόμου και που κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η δε θητεία του Συμβουλίου διαρκεί τρία χρόνια.

(4) Ως Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη ένας από τους τέσσερις Οδοντοτεχνίτες-μέλη του ιδιωτικού τομέα.

(5) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο πρεσβύτερος οδοντοτεχνίτης-μέλος του Συμβουλίου,

(6) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα μέλη ή, αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε τέσσερα μέλη του Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται να λειτουργεί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης.

(9) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται και την τήρηση των πρακτικών.

(10) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία, δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή έγγραφης παραίτησης προς τον Υπουργό.

Άσκηση του Επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη

4. Κανένας δε δύναται να ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη εκτός αν είναι εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης ή εγγεγραμμένος οδοντίατρος.

Οδοντοτεχνικά εργαστήρια

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οδοντοτεχνική ασκείται μόνο σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο δε δύναται να λειτουργεί εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.

(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) Το εργαστήριο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι’ αυτό το σκοπό, που μπορεί να είναι και μέρος κατοικίας ή διαμερίσματος ειδικά προσαρμοσμένο.

(β) το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) (α) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη.

(β) (i)Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου·

(ii) η άδεια ανανεώνεται αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου δύναται να ανακληθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Όταν αυτή λήφθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, έπειτα από απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους κάτω από τους οποίους χορηγήθηκε,

(β) αν ο κάτοχος της άδειας καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, καθ’ υποτροπή,

(γ) λόγω συχνής παράβασης από τον κάτοχο της των όρων οι οποίοι επιβλήθηκαν σ’ αυτή ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

(6) Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια ιδρύονται και διευθύνονται μόνο από εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες.

(7) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι σύνδικοι πτώχευσης, επιτρέπεται να συνεχίσουν τη λειτουργία του εργαστηρίου αναθέτοντας τη διεύθυνση του σε εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη.

(8) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται για συγκεκριμένο οίκημα.

(9) Σε κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο, η οποία θα αναγράφει τον αριθμό της άδειας του εργαστηρίου, το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του και το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

Τήρηση Μητρώων

6.-(1) Το Συμβούλιο θα τηρεί τα Μητρώα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Μητρώο Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών.

(β) Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, στο οποίο καταχωρούνται τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και διευθυντών τους.

(γ) Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ασκουμένων οδοντοτεχνιτών, καθώς και ο αριθμός μητρώου και άλλες συναφείς πληροφορίες του οδοντο τεχνικού εργαστηρίου στο οποίο κάνουν την πρακτική άσκησή τους.

(2) Ο Πρόεδρος μεριμνά ώστε τα Μητρώα να τηρούνται κατά τον προσήκοντα τρόπο και αντίγραφο τους να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.

Προϋποθέσεις και προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών και στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι-

(α) Συμπλήρωσε το εικοστό έτος της ηλικίας του,

(β) είναι καλού χαρακτήρα,

(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος κράτους μέλους,

(δ)(i) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος το οποίο χορηγείται από Πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση έξι τουλάχιστο μηνών σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή

(ii) είναι κάτοχος πτυχίου επαγγελματικού ή άλλου ισότιμου πτυχίου το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση ενός τουλάχιστο χρόνου σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν εφαρμόζο νται για άτομα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι άσκησαν την πρακτική τους, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της συγκεκρι μένης χώρας ή κατείχαν τα απαιτούμενα, από τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, προσόντα και ασκούσαν καλή τη πίστει το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο εγγράφεται στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ιδρύεται και διευθύνεται από εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη.

(β) Οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία υφίστανται και λειτουργούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο, νοουμένου ότι οι Διευθυντές τους θα ικανοποιήσουν, μέσα σε καθορισμένη προθεσμία, τους όρους που θα θέσει το Συμβούλιο με σκοπό τον προσδιορισμό ενός, εύλογα αποδεκτού, επιπέδου εργασίας.

Ασκούμενοι οδοντοτεχνίτες

7Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που άρχισε πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστή ριο, οφείλει όπως μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου άρχισε την άσκηση, να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να εγγραφεί στο Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών.

(2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), περιέ χει το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο σπουδών του αιτητή, την ηλικία του, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε την άσκηση του, καθώς και τον αριθμό Μητρώου και άλλες συναφείς πληρο φορίες του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο ασκείται.

(3) Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγρά φου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το Συμβούλιο χορηγεί στον ασκούμενο οδοντοτεχνίτη το σχετικό πιστοποιητικό.

Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της.

(3) Το Συμβούλιο εγγράφει στο Μητρώο οδοντοτεχνιτών κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο.

(4) Στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από πολίτες κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003.

Διαγραφή από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

9.-(1) Το όνομα εγγεγραμμένου οδοντοτεχνίτη διαγράφεται από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το Συμβούλιο επλανήθη αναφορικά με την ύπαρξη προσόντων τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 ή,

(β) λόγω επιβολής της ποινής της διαγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 ή,

(γ) λόγω θανάτου ή,

(δ) λόγω πτώχευσης ή,

(ε) λόγω μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό ή,

(στ) λόγω απώλειας της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του υπήκοου κράτους μέλους ή,

(ζ) αν ο κάτοχος της άδειας καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος καθ’ υποτροπή.

(2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης διαγραφεί από το οικείο Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1), αυτός δύναται να ζητήσει την επανεγραφή του στο Μητρώο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστο χρόνου από τη διαγραφή. Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Απαγορευτικές διατάξεις

10.-(1) Ο οδοντοτεχνίτης απαγορεύεται να επεμβαίνει στη στοματική κοιλότητα:

Νοείται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου θα έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει στο Συμβούλιο ή στον Υπουργό οποιαδήποτε περίπτωση επεμβάσεως οδοντοτεχνίτη στη στοματική κοιλότητα:

Νοείται περαιτέρω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου θα έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε οποιοδήποτε οδοντοτεχνικό εργαστήριο ύστερα από συνεννόηση με το Συμβούλιο για έλεγχο των οδοντοτεχνικών εργασιών.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την αναστολή, για περίοδο που δεν είναι μικρότερη από έξι ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες της άδειας άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος αναφορικά με οποιοδήποτε οδοντοτεχνίτη που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Παρακολούθηση εργασιών από οδοντίατρο

11. Ο οδοντίατρος μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του οδοντοτεχνίτη για να ελέγχει την τήρηση των γραπτών οδηγιών του.

Υποχρεώσεις Οδοντιάτρου

12. Ο οδοντίατρος είναι ο υπεύθυνος για τη διάγνωση, το σχεδιασμό και την καλή εφαρμογή των προσθετικών εργασιών στη στοματική κοιλότητα και για την επιλογή του υλικού και κράματος μετάλλου που χρησιμοποιούνται.