ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικά αδικήματα

13.-(1) Αν εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή είναι, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ένοχος επονείδιστης ή ανέντιμης ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα διαγωγής, το Συμβούλιο μπορεί-

(α) Να διατάξει τη διαγραφή του ονόματος του από το οικείο Μητρώο,

(β) να αναστείλει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο,

(γ) να επιπλήξει τον οδοντοτεχνίτη.

(2) Η έναρξη της διαδικασίας δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να γίνει-

(α) Από το Συμβούλιο αυτεπάγγελτα,

(β) από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών,

(γ) ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε οδοντίατρου ο οποίος έχει παράπονο από τη διαγωγή του οδοντοτεχνίτη και έπειτα από άδεια του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου,

(δ) από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Οδοντριατρικού Συλλόγου.

(3) Το Συμβούλιο, κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει τις ίδιες εξουσίες και διεξάγει την έρευνα με τον ίδιο κατά το δυνατόν τρόπο σαν δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας.

(4) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου κατά την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του θα λογίζεται σαν διάταγμα δικαστηρίου που ασκεί συνοπτική διαδικασία και θα εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σαν διάταγμα του δικαστηρίου αυτού.

(5) Στο Συμβούλιο, κατά την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, μετέχει πρόσωπο το οποίο έχει νομική κατάρτιση που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.