ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών

14.-(1) Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών ο οποίος αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής, πριν παρέλθουν τέσσερις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκαλεί την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου, σε κάθε δεύτερο επόμενο χρόνο, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

15. Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία άπτονται του επαγγέλματος των οδοντοτεχνιτών, προβαίνει σε όσες ενέργειες θεωρεί σκόπιμο και, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διατάξεως αυτής,

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος,

(β) καταρτίζει οποιεσδήποτε επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του,

(γ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος σχετικού με το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη,

(δ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της οδοντοτεχνικής,

(ε) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κειμένης νομοθεσίας η οποία αφορά το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, και

(στ) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Σύνδεσμου Οδοντοτεχνιτών

16.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι 7μελές και η θητεία του διαρκεί για τρία χρόνια.

(2) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του.

(3) Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση έπειτα από γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστο μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης αυτής και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει.

(6) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου ρυθμίζει τις εργασίες του, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται.

Τακτική γενική συνέλευση

17.-(1) Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 14(2), αποστέλλεται σε όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσκληση που αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται όχι περισσότερες από δεκατέσσερις μέρες και όχι λιγότερες από οκτώ μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψη αποστολής πρόσκλησης σε οδοντοτεχνίτες ή μη λήψη τέτοιας πρόσκλησης από κάποιο οδοντοτεχνίτη δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης αυτής.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του, ή, αν δεν υπάρχει Πρόεδρος, μέλος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, προεδρεύει κατά τη συνέλευση.

(3) Απαρτία στη Γενική Συνέλευση αποτελούν τα μισά συν ένα των μελών.

Αν κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναστέλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων οδοντοτεχνιτών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) Επτά εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών,

(β) τριών εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι θα εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση κένωσης με οποιοδήποτε τρόπο θέσης στο Συμβούλιο μέλους το οποίο υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στη θέση η οποία κενώθηκε, άλλο εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη ο οποίος θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

Έκτακτη γενική συνέλευση

18.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδέσμου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου, τα οποία εν πάση περιπτώσει δε θα είναι λιγότερα από είκοσι.

(2) Αν το Συμβούλιο του Συνδέσμου δεν προβεί στη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης αυτής, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης αυτής και υπογράφεται από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) (εκτός από την πρόνοια για αναβολή της συνέλευσης για μισή ώρα) και (4) του άρθρου 17 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύνδεσμο

19.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να επιβάλει στους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου.

(2) Συνδρομή η οποία πρέπει να καταβληθεί δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί σαν χρέος το οποίο οφείλεται προς το Συμβούλιο του Συνδέσμου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανένας οδοντοτεχνίτης δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του.