Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμος του 1991 και ο περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμοι του 1991 και 1994.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει αντίθετη έννοια-

“κοινοτάρχης” σημαίνει κοινοτάρχη χωριού ο οποίος έχει εκλεγεί ή διοριστεί δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου~

“χωριό” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμο.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται σε χωριά τα οποία-

(α) Δε βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια οποιουδήποτε δήμου~

(β) δε βρίσκονται μέσα σε περιοχή που κατέστη απροσπέλαστη λόγω της τουρκικής εισβολής.

Αποζημίωση Κοινοταρχών

4. Αντί των δικαιωμάτων τα οποία οι κοινοτάρχες δικαιούνται να λαμβάνουν σχετικά με τα διάφορα θέματα που αναφέρονται σε οποιοδήποτε Νόμο ή Κανονισμό, οι κοινοτάρχες των χωριών στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος θα λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Καταβολή αποζημίωσης

5. Η αποζημίωση των κοινοταρχών καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προβεί στην πληρωμή αποζημίωσης σε κοινοτάρχες σε ειδικές περιπτώσεις.

Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος

8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1991.

Σημείωση
3 του Ν92(Ι)/94Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1995.