Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.