Έναρξη ισχύος

8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1991.