Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμος του 1991 και ο περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμοι του 1991 και 1994.