Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει αντίθετη έννοια-

“κοινοτάρχης” σημαίνει κοινοτάρχη χωριού ο οποίος έχει εκλεγεί ή διοριστεί δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου~

“χωριό” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμο.