ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Καθίδρυσις Πρακτορείου

3. Καθιδρύεται διά του παρόντος Νόμου πρακτορείον ειδήσεων υπό την επωνυμίαν “Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων” το οποίον αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Αποστολή του Πρακτορείου

4. Αποστολή του Πρακτορείου είναι, τηρουμένων των εις το άρθρον 6 αναγραφόμενων θεμελιωδών αρχών, όπως παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και όπως επιδίδεται σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες εντός των πλαισίων που καθορίζει το άρθρο 5, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την παροχή από αυτό της προαναφερθείσας δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης.

Αρμοδιότητες του Πρακτορείου

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και προς πραγμάτωσιν του σκοπού αυτού το Πρακτορείον-

(α) συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν σύνταξιν ειδήσεων˙

(β) θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν˙

(γ) μεταδίδει και εκδίδει στη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και παραστάσεις, ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που ενδέχεται να επικρατήσει στη δημοσιογραφική κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας˙ και

(δ) συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών˙

(ε) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία.

Θεμελιώδεις αρχαί

6. Αι λειτουργίαι του Πρακτορείου διέπονται υπό των ακολούθων θεμελιωδών αρχών:

(α) Το Πρακτορείον είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος και αδέσμευτος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εντός των πλαισίων της Κυπριακής Νομοθεσίας της αφορώσης εις τον Τύπον.

(β) Εν ουδεμιά περιπτώσει επηρεάζεται ή δέχεται επιδράσεις αι οποίαι είναι ενδεχόμενον να θέτουν υπό αμφισβήτησιν την πληρότητα, ακρίβειαν ή αντικειμενικότητα των ειδήσεων τας οποίας μεταδίδει.

(γ) Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να τεθή υπό τον έλεγχον ή να προάγη ή να εξυπηρετή τα συμφέροντα οιασδήποτε πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδος.

(δ) Το Πρακτορείον οφείλει εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων να αποκτήση τα κατάλληλα μέσα και να αναπτύξη την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού με στόχον να προσφέρη εις τους συνδρομητάς αυτού, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις πλήρεις, ακριβείς, αμερολήπτους και εγκύρους.

(ε) Το Πρακτορείον οφείλει επίσης να καλύπτη κατά τρόπον ισορροπημένον αξιόλογα γεγονότα και δραστηριότητας σχετιζομένας με την Κύπρον.

(στ) Εντός των οικονομικών αυτού δυνατοτήτων δέον όπως αποκτήση τα αναγκαία γραφεία και άλλας υποδομάς αι οποίαι θα είναι απαραίτητοι διά την λειτουργίαν αυτού, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πωλήσεως ακινήτου περιουσίας.