ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Διοικητικόν Συμβούλιον

7.-(1) Το Πρακτορείον διοκείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ Προέδρου και εξ ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου, όστις δέον να είναι πρόσωπον ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, προερχόμενον κατά προτίμησιν εκ του δημοσιογραφικού ή πνευματικού ή νομικού κόσμου.

(β) Ετέρου Μέλους, το οποίον δέον να είναι δημοσιογράφος, κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού.

(γ) Τριών μελών υποδεικνυομένων ανά εν υπό του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

(δ) Ετέρων δύο μελών υποδεικνυομένων υπό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

(2) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δέον να είναι πολίται της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεωθή:

Νοείται ότι αι υπηρεσίαι του Προέδρου και οιουδήποτε των μελών του Συμβουλίου δεν τερματίζονται προ της λήξεως της θητείας των παρά μόνον αν τούτο ήθελεν υποδειχθή υπό της πλειοψηφίας του Συμβουλίου και εγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι’ εύλογον αιτίαν να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους ή να κηρύξη την θέσιν του χηρεύουσαν.

(4) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού, εφ’ όσον τα εν υπηρεσία μέλη αποτελούν απαρτίαν, συμφώνως προς την παράγραφον 7(β) του παρόντος άρθρου.

(5) Εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως του Προέδρου ή οιουδήποτε των ετέρων μελών του Συμβουλίου αύτη πληρούται διά του διορισμού ή της υποδείξεως διά διορισμόν ως θα ήτο η περίπτωσις, ετέρου προσώπου εις την κενωθείσαν θέσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, διά την υπόλοιπον περίοδον της θητείας της κενωθείσης θέσεως.

(6) Κατά την πρώτην του συνεδρίασιν το Συμβούλιον εκλέγει, εκ των μελών άτινα εκπροσωπούν τας οργανώσεις του Τύπου, τον Αντιπρόεδρον του Συμβουλίου ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρον εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου να εκτελή τας αρμοδιότητας της θέσεως αυτού. Εν τοιαύτη δε περιπτώσει ο Αντιπρόεδρος εκτελεί άπασας τας αρμοδιότητας του Προέδρου του Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου θα εκτελή μέλος του προσωπικού του Πρακτορείου.

(7) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών.

(β) Ο Πρόεδρος και έτερα τρία τουλάχιστον μέλη αποτελούν απαρτίαν.

(γ) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(δ) Τας λοιπάς λεπτομερείας των συνεδριάσεων ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός εκδιδόμενος υπό του Συμβουλίου.

(8) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή κατόπιν δεούσης εξουσιοδοτήσεως υπό του Συμβουλίου, έτερον μέλος του Συμβουλίου ή ο Διευθυντής εκπροσωπούν το Πρακτορείον εις όλας αυτού τας σχέσεις, εκτός εάν άλλως προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, ή άλλως ήθελεν αποφασισθή υπό του Συμβουλίου.

(9) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν τοιαύτην αμοιβήν οίαν ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(10) (α) το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, αποτελούμενων από ένα ή/και περισσότερα μέλη του και/ή τον Διευθυντή και/ή υπαλλήλους του Πρακτορείου:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως μέλη στις συμβουλευτικές επιτροπές, επιπρόσθετα των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω, και πρόσωπα που υπηρετούν σε κρατικές υπηρεσίες και/ή σε άλλους οργανισμούς, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,  και/ή εμπειρογνώμονες που κατέχουν την τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση επί του εξεταζόμενου κάθε φορά θέματος:

Νοείται περαιτέρω ότι ο διορισμός μέλους στις συμβουλευτικές επιτροπές ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω διορισμός δυνατό να φέρει το πρόσωπο αυτό το οποίο πρόκειται να διοριστεί αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του Συμβουλίου.

(β) Το Συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σύνθεση οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα μέλη και να πληροί χηρεύουσες θέσεις σε αυτήν.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιουδήποτε νόμου, η νομιμότητα της συγκρότησης οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας δεν επηρεάζονται λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης, απουσίας ή άλλου κωλύματος μέλους της, σε οποιοδήποτε στάδιο της ενώπιόν της διαδικασίας.

(δ) Οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποβάλλονται στο Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

(ε)  Απαρτία σε κάθε συμβουλευτική επιτροπή αποτελεί το ήμισυ του αριθμού των μελών της πλέον  ενός.

(στ) Σε κάθε συμβουλευτική επιτροπή προεδρεύει πρόσωπο οριζόμενο από το Συμβούλιο.

(ζ) Το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων των συμβουλευτικών επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.

(η)  Θέματα, που εγείρονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνεδρίας οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής που προνοείται από το παρόν εδάφιο, αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία των μελών της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος κάθε συμβουλευτικής επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.