ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Προσωπικόν του Πρακτορείου

8.-(1) Το Πρακτορείον έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Εις την υπηρεσίαν του Πρακτορείου διορίζονται εις Διευθυντής και το απαραίτητον διά τας ανάγκας αυτής προσωπικόν.

(3) Ο Διευθυντής διορίζεται συμφώνως προς το εδάφιον (1) του άρθρου 9 και οι υπάλληλοι του Πρακτορείου διορίζονται υπό του Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Πρακτορείου, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα περί του Ταμείου Ευημερίας, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή δυνάμει κανονισμών συμφώνως προς το άρθρον 20 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος “Ταμείο Ευημερίας” σημαίνει το Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο ιδρύεται δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 και το οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, αναλαμβάνει το ενεργητικό και την περιουσία του οικείου σωματείου με την επωνυμία “Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων” και μεριμνά, τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, για τη διεκπεραίωση ή/και υλοποίηση των αποφάσεων, συναλλαγών και υποχρεώσεων που δέσμευαν το εν λόγω σωματείο υπέρ του ταμείου που ιδρύεται με βάση τους εν λόγω Κανονισμούς.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Πρακτορείου καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ως υπάλληλό του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληροί κατά τα λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Διευθυντής

9.-(1) Ο Διευθυντής του Πρακτορείου διορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπ’ όψιν της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτορείου.

(2) Ο Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Πρακτορείου, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Συμβουλίου.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Πρακτορείου.

(4) Ο Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως ήθελεν αποφασισθή υπό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

9Α. Υπάλληλος ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πρακτορείο, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “υπάλληλος” περιλαμβάνει το Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο που  απασχολείται έκτακτα στο Πρακτορείο.