ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Αντιπρόεδρος” σημαίνει το πρόσωπον το εκλεγόμενον ως Αντιπρόεδρος δυνάμει του άρθρου 7 εδάφιον (6)˙

“Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον διά τον σκοπόν αυτόν συμφώνως προς το άρθρον 9 εδάφιον (1)˙

“δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο” σημαίνει τη συνεχή και με πληρότητα, ακρίβεια και αντικειμενικότητα ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ότι αφορά ή επηρεάζει ή ενδιαφέρει την Κύπρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των Κυπρίων και των ξένων που διαμένουν στην Κύπρο, των αποδήμων Κυπρίων και κάθε ενδιαφερόμενου διεθνούς ή εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ή ξένου δημοσιογραφικού οργανισμού˙

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 8˙

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία˙

“Μέλος” σημαίνει μέλος του Συμβουλίου διοριζόμενον ή υποδεικνυόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Πρακτορείον” σημαίνει το Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων το καθιδρυόμενον υπό του άρθρου 3˙

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον συμφώνως προς το άρθρον 7 εδάφιον (1)˙

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 7 εδάφιον (1) ιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Πρακτορείου˙

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.