ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Λεωφορεία

8. [Διαγράφηκε]
Ταξί

9.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα ταξί διακρίνονται εις αγροτικά ταξί, αστικά ταξί και υπεραστικά ταξί, η δε παρεχομένη άδεια οδικής χρήσεως ως άδεια αγροτικού ταξί, άδεια αστικού ταξί και άδεια υπεραστικού ταξί, αντιστοίχως, ταύτα δε καθορίζονται ως ακολούθως:

“Αγροτικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εκτός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“αστικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εντός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει, ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“υπεραστικό ταξί” σημαίνει ταξί που αναλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών που δεν υπερβαίνει τους οκτώ επί κομίστρω κατά επιβάτη και όχι επί μισθώσει, από μια περιοχή που καθορίζεται από τον Υπουργό ύστερα από προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου σε άλλη περιοχή, σε διαδρομή που καθορίζεται από την Αρχή Αδειών.

(2) Δεν παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως διά ταξί δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν το όχημα εν σχέσει προς το οποίον θα παραχωρηθή η άδεια, είναι εφωδιασμένον διά πλακών αναγνωρίσεως, ως προνοείται διά Κανονισμών, εις δε την περίπτωσιν αστικού ταξί, εκτός εάν τούτο επιπροσθέτως είναι εφωδιασμένον διά ταξιμέτρου του καθοριζομένου διά Κανονισμών τύπου.

(3) Η αρχή αδειών εν τη ενασκήσει της διακριτικής αυτής εξουσίας δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

(α) Όσον αφορά εις αστικά ταξί και αγροτικά ταξί:

(ι) την έκτασιν καθ’ ην τυχόν αι ανάγκαι της οικείας αστικής τροχαίας περιοχής ή αγροτικής κοινότητος, αναλόγως της περιπτώσεως, εξυπηρετούνται επαρκώς˙

(ιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ο αιτητής θα δύναται να παρέχη τας αιτουμένας μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιιι) την έκτασιν καθ’ ην η σκοπουμένη οδική χρήσις είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι˙

(ιv) τας ανάγκας της περιοχής εν τω συνόλω της αναφορικώς προς την μεταφοράν επιβατών˙

(β) Όσον αφορά εις υπεραστικά ταξί-

(ι) Την έκτασιν των μεταφορικών αναγκών τας οποίας σκοπεί να εξυπηρετήση η αιτουμένη οδική γραμμή˙

(ιι) την ύπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων παρεχουσών τας αυτάς ή παρομοίας μεταφορικάς υπηρεσίας εις την περιοχήν και τον βαθμόν επαρκείας και τακτικότητος εις τον οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται˙

(ιιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ούτος θα δύναται να παρέχη ασφαλείς, συνεχείς και τακτικάς μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιv) την ανάγκην συντονισμού της οδικής μεταφοράς επιβατών εις την περιοχήν προς εξασφάλισιν επαρκών, καταλλήλων και αποτελεσματικών μεταφορικών υπηρεσιών και αποφυγήν επιβλαβούς ανταγωνισμού των αναμεμιγμένων εις τας τοιαύτας μεταφοράς προσώπων˙

(v) την έκτασιν καθ’ ην η προτεινομένη οδική γραμμή είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι.

(4) Οσάκις ταξί, αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια ταξί, τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου Νόμου, να τύχη αδείας ταξί της αυτής κατηγορίας ως του αντικατασταθησομένου, αναφορικώς προς το τοιούτο ταξί:

Νοείται ότι εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου ταξί προβλεπόμενος αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνη τους εξ χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά ταξί δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τους εξ.

(5) Τα δι’ εκάστην κατηγορίαν ταξί επιτρεπόμενα κόμιστρα καθορίζονται υπό του Υπουργού, αφού λάβη υπ’ όψιν την γνώμην του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(6) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, οσάκις κάτοχοι αδειών αστικού ταξί με την αυτήν έδραν ή υπεραστικού ταξί ήθελον ιδρύσει εταιρείαν διά την από κοινού εξυπηρέτησιν, εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί, απάντων των εν ταις αδείαις αναφερομένων χώρων σταθμεύσεως, εις δε την περίπτωσιν των υπεραστικών ταξί, των εν ταις αδείαις αναφερομένων οδικών γραμμών και των εν αυταίς καθοριζομένων διαδρομών, η αρχή αδειών χορηγεί προς την εταιρείαν ενιαίαν άδειαν οδικής χρήσεως διά παροχήν υπό των ταξί αυτής οιασδήποτε μεταφορικής υπηρεσίας ην ηδύνατο οιονδήποτε τούτων να παράσχη προ της συστάσεως της εταιρείας:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί η αρχή αδειών θα χορηγή την τοιαύτην άδειαν υπό τον όρον ότι άπαντες οι χώροι σταθμεύσεως θα εξυπηρετώνται υπό της εταιρείας ως και προ της συστάσεως αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρχή αδειών δύναται να αρνηθή την χορήγησιν ενιαίας αδείας δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εάν υφίσταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μη επαρκούς εξυπηρετήσεως του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημόσιον συμφέρον.

Οχήματα εκμισθούμενα άνευ οδηγού

10. [Διαγράφηκε]
Ιδιωτικά λεωφορεία

11.-(1) Η αρχή αδειών δύναται να χορηγή αδείας οδικής χρήσεως δι’ εκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών διά λεωφορείων ιδιωτικής χρήσεως ανηκόντων εις εμπορικάς ή ετέρας επιχειρήσεις.

(2) Η τοιαύτη άδεια παρέχει εις τον κάτοχον αυτής το δικαίωμα όπως μεταφέρη δωρεάν επιβάτας μόνον διά ή σχετικώς προς τους σκοπούς της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(3) Η αρχή αδειών χορηγεί την δυνάμει του παρόντος άρθρου άδειαν οδικής χρήσεως ιδιωτικού λεωφορείου εφ’ όσον πεισθή ότι τα υφιστάμενα αδειούχα λεωφορεία δημοσίας χρήσεως δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν τας σκοπουμένας διά της αιτουμένης αδείας μεταφορικάς ανάγκας και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς οίους ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλη υπό τας περιστάσεις.

(4) Έκαστον ιδιωτικόν λεωφορείον δι’ ο εχορηγήθη άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως φέρη εφ’ εκάστης των πλευρών αυτού, επιγραφήν αναγράφουσαν την επωνυμίαν και το είδος της επιχειρήσεως εν σχέσει προς την οποίαν χρησιμοποιείται τούτο.

(5)(1) Πας κάτοχος αδείας οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως προ οιασδήποτε μεταφοράς επιβατών συμπληροί κατάλογον εν ω θα αναγράφωνται τα ονόματα των μεταφερομένων προσώπων και η σχέσις τούτων μετά της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(β) Ο τοιούτος κατάλογος δέον όπως διαφυλάττηται υπό του κατόχου της αδείας εντός του ιδιωτικού λεωφορείου και παρουσιάζηται προς έλεγχον οσάκις ήθελε τούτο ζητήσει η αρχή αδειών ή οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτής, ή οιονδήποτε αστυνομικόν όργανον.

Ιδιωτικό λεωφορείο για πολύτεκνες οικογένειες

11Α.-(1) Η Αρχή Αδειών χορηγεί άδειες οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου “πολύτεκνης οικογένειας” σε πολύτεκνες οικογένειες για εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των οικογενειών αυτών μόνο.

(2) Η άδεια αυτή:

(α) Θα αφορά όχημα που μπορεί να μεταφέρει από εννέα μέχρι δώδεκα καθήμενους επιβάτες (εξαιρουμένου του οδηγού).

(β) Θα αναφέρεται στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο αυτή χορηγήθηκε και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από τον κάτοχο της είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, παρά μόνο σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας:

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση της άδειας σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αντικατάσταση αδειούχου ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας με άλλο, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(4) Πολύτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μια άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) “πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια της οποίας ο ένας τουλάχιστο των συζύγων είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οποία έχει τέσσερα και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα·

(β) “εξαρτώμενο τέκνο” σημαίνει τέκνο που είναι:

(i) Κάτω των 18 ετών·

(ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό·

(iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά·

(iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(6) Η άδεια οδικής χρήσης του ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας θα εξακολουθήσει να ανανεώνεται εφόσον το λεωφορείο εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιδιοκτησία του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, έστω και αν ο αριθμός των εξαρτώμενων του έχει μειωθεί και κάτω των τεσσάρων.

Καταργήθηκε

12. Καταργήθηκε.

Καταργήθηκε

13. Καταργήθηκε.

Ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα

14. Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο με ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα μεταφορά επιβατών επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή.