ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Αρχή Αδειών

3.-(1) Καθιδρύεται αρχή αδειών έχουσα εξουσίαν και καθήκον εκδόσεως αδειών οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσέτι δε τοιαύτας ετέρας εξουσίας και καθήκοντα ως ήθελον παραχωρηθή αυτή υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρχή αδειών απαρτίζεται εξ ενός προέδρου και οκτώ ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχής αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών εν τη Δημοκρατία.

(4) Ο πρόεδρος προϊσταται της αρχής αδειών, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής και υπογράφει τα πρακτικά.

(5) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκτελήται δεόντως.

(6) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών της αρχής αδειών υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.

(7) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και έτερα τέσσερα μέλη αποτελούν απαρτίαν. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον.

(8) Η αρχή αδειών συνέρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις και ρυθμίζει η ιδία την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν.

(9) Αι αποφάσεις της αρχής αδειών δι’ ων χορηγούνται άδειαι οδικής χρήσεως δεν καθίστανται εκτελεσταί προ της παρόδου της εις το άρθρον 4Α προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ιεραρχικής προσφυγής και εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης προσφυγής προ της εκδόσεως επ’ αυτής αποφάσεως, εκτός εάν πρόκειται περί μιας των ακολούθων περιπτώσεων:

(α) επί αντικαταστάσεων οχημάτων εις τας οποίας δικαιούται ο ιδιοκτήτης τούτων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου˙

(β) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα το οποίον αντηλλάγη μεθ’ ετέρου τινός διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης αδείας οδικής χρήσεως˙

(γ) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα του οποίου η κυριότης μετεβιβάσθη και διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης άδεια οδικής χρήσεως˙

(δ) επί χορηγήσεως εις ειδικάς περιπτώσεις προσωρινών αδειών οδικής χρήσεως˙

(ε) οσάκις υφίστανται εξ αντικειμένου ειδικαί περιστάσεις και πρόκειται περί αδειών διά την χορήγησιν των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Εξουσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών

3Α. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

(α) Την ανανέωση αδειών οδικής χρήσεως·

(β) την παροχή αδειών οδικής χρήσεως σε περιπτώσεις αντικατάστασης οχημάτων, αναφορικά προς τα οποία υφίσταται σε ισχύ άδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) την έγκριση νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ωραρίων ή δρομολογίων ή και αμφότερων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων προσώπων, στα οποία γνωστοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την έγκριση ή τροποποίηση αυτή·

(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή οχημάτων δημόσιας χρήσης, όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις·

(ε) την ανανέωση αδειών οδικής χρήσης, των οποίων η ισχύς έληξε βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 6·

(στ) τη μέχρι έξι μήνες παράταση των εγκρίσεων που χορηγεί η Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ζ) την ακινητοποίηση οχημάτων δημόσιας χρήσης·

(η) [Καταργήθηκε]

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών

4.-(1) Καθιδρύεται αναθεωρητική αρχή αδειών έχουσα εξουσίαν και καθήκον την εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών ασκουμένων δυνάμει του άρθρου 4Α του παρόντος Νόμου.

(2) Η αναθεωρητική αρχή αδειών σύγκειται εξ ενός προέδρου κεκτημένου νομικήν κατάρτισιν και τεσσάρων ετέρων μελών εχόντων ειδικήν γνώσιν και πείραν περί τα θέματα μεταφορών, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία της αναθεωρητικής αρχής αδειών θα είναι τριετής.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους της αναθεωρητικής αρχής αδειών.

(5) Παν μέλος της αναθεωρητικής αρχής αδειών δύναται να υποβάλη οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτησιν απευθυνομένην προς το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(6) Εν περιπτώσει καθ’ ην θέσις κενούται εξ οιουδήποτε λόγου, το Υπουργικόν Συμβούλιον προβαίνει εις νέον διορισμόν διά το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα της θητείας της αναθεωρητικής αρχής αδειών.

(7) Η εγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της αναθεωρητικής αρχής αδειών δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας θέσεως μέλους αυτής εφ’ όσον ο αριθμός των μελών δεν είναι ολιγώτερος των τριών.

(8) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αναθεωρητικής αρχής αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών εν τη Δημοκρατία.

(9) Εις τον πρόεδρον και τα λοιπά μέλη της αναθεωρητικής αρχής αδειών δυνατόν να καταβάλλωνται τοιαύτα έξοδα παραστάσεως, ως ήθελον επί τούτω εκάστοτε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(10) Ο πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις της αναθεωρητικής αρχής αδειών και προεδρεύει τούτων και υπογράφει τα πρακτικά.

(11) Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδριάσεως και μεριμνά όπως αύτη κοινοποιήται εις έκαστον μέλος δύο τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης η ημερησία διάταξις δύναται να κυκλοφορήση μεταξύ των μελών αμέσως προ της συνεδριάσεως.

(12) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως πάσα απόφασις της αναθεωρητικής αρχής αδειών εκτελήται δεόντως.

(13) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.

(14) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και έτερα δύο μέλη αποτελούν απαρτίαν.

(15) Αι αποφάσεις της αναθεωρητικής αρχής αδειών λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον.

(16) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και παντός Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αναθεωρητική αρχή αδειών δύναται να ρυθμίζη τον τρόπον διεξαγωγής των εργασιών της, την τηρητέαν διαδικασίαν κατά την εξέτασιν των ιεραρχικών προσφυγών και την εσωτερικήν αυτής λειτουργίαν.

Ιεραρχικαί προσφυγαί

4Α.-(1) Πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να προσβληθή δι’ εγγράφου προσφυγής υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός είκοσι ημερών από της ημέρας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Κατ’ εξαίρεση δεν επιτρέπεται προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με αποφάσεις της Αρχής Αδειών που προνοούν για αναστολή της άδειας οδικής χρήσεως για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

(2) Πάσα προσφυγή ασκουμένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απευθύνεται προς τον πρόεδρον της αναθεωρητικής αρχής αδειών και εν αυτή εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι.

(3) Η αναθεωρητική αρχή αδειών εξετάζει την ενώπιον αυτής ασκηθείσαν προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αφού ακούση τους ενδιαφερομένους ή δώση την ευκαιρίαν εις αυτούς να εκθέσουν τας απόψεις των, αποφασίζει δε επί ταύτης.

(4) Η αναθεωρητική αρχή αδειών μπορεί να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(δ) να προβεί η ίδια σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας˙

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στην Αρχή Αδειών και να τη διατάσσει να προβεί σε ορισμένη ενέργεια.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, κατά τη λήψη μιας από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης της Αρχής Αδειών.

Άδεια οδικής χρήσεως

5.-(1) Ουδέν μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιήται δι’ οιανδήποτε εκ των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων οδικών χρήσεων, εκτός εάν είναι εφωδιασμένον δι’ αδείας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και μόνον υπό τους εν τη τοιαύτη αδεία διαλαμβανομένους όρους.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου οικείου Νόμου ή Κανονισμών, ουδέν μηχανοκίνητον όχημα δύναται να εγγραφή ή να παραμείνη εγγεγραμμένον ως όχημα δημοσίας χρήσεως, εκτός εάν είναι εφωδιασμένον δι’ αδείας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η αρχή αδειών κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν παροχής αδειών οδικής χρήσεως, κατόπιν αιτήσεων υποβαλλομένων προς αυτήν εν τω νενομισμένω τύπω, υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον υπό τας περιστάσεις να επιβάλη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι η Αρχή Αδειών θα καθορίζει και θα ανακοινώνει τις χρονικές προθεσμίες, μέσα στις οποίες θα αποδέχεται αιτήσεις για χορήγηση αδειών οδικής χρήσης:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρχή Αδειών ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου έχει εξουσία να καθορίζει και να ανακοινώνει, ταυτόχρονα με τις χρονικές προθεσμίες, κριτήρια, με βάση τα οποία θα επιλέγει σε ποιους αιτητές θα χορηγεί τις απαιτούμενες νέες άδειες οδικής χρήσεως.

(4) Η αρχή αδειών δύναται δι’ ευλόγους αιτίας και κατά πάντα χρόνον να τροποποιή τους εν τη αδεία επιβληθέντας όρους.

(5) Πάσα άδεια οδικής χρήσεως θα είναι εν τω νενομισμένω τύπω εν ω θα καθορίζηται η οδική χρήσις δι’ ην παρέχεται.

(6) Οι άδειες οδικής χρήσης θα χορηγούνται για μια από τις ακόλουθες οδικές χρήσεις:

(α) [Καταργήθηκε]

(β) για τη μεταφορά επιβατών αστικού ή αγροτικού ταξί με μίσθωση·

(γ) για τη μεταφορά επιβατών υπεραστικού ταξί με κόμιστρο κατά επιβάτη·

(δ) [Διαγράφηκε]·

(ε) για ιδιωτικά λεωφορεία·

(ζ) [Διαγράφηκε]

(η) για τη μεταφορά φορτίου για ίδιο λογαριασμό.

(7) Ουδέν όχημα δύναται, άνευ της αδείας της αρχής αδειών, να εκτελή πλείονας της μιας οδικάς χρήσεις.

(8) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θα χορηγήται αναφορικώς προς οιονδήποτε όχημα δι’ εκτέλεσιν οιασδήποτε μεταφοράς επιβατών, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τούτου ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι ούτος, ή, οσάκις πρόκειται περί νομικού προσώπου, τα έχοντα την ευθύνην των επιχειρήσεων τούτου πρόσωπα, είναι καλού χαρακτήρος, επί τη βάσει πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό του Αρχηγού της Αστυνομίας εις το οποίον θα πιστοποιήται ότι ούτος δεν κατεδικάσθη κατά τα τελευταία δύο έτη δι’ οιονδήποτε αδίκημα κατά παράβασιν του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμου ή του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή των διατάξεων του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου των αφορωσών εις την απαγόρευσιν ή περιορισμόν της εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή εις την καταστολήν της λαθρεμπορίας ή των διατάξεων των άρθρων 144 έως 177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, του Ποινικού Κώδικος.

(9) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θα χορηγήται αναφορικώς προς οιονδήποτε όχημα δημοσίας χρήσεως προς εκτέλεσιν οιασδήποτε οδικής χρήσεως δι’ ην απαιτείται τοιούτον όχημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τούτου πείση την αρχήν αδειών ότι μετέρχεται ή προτίθεται όπως μετέλθη την μεταφορικήν επιχείρησιν ως κύριον αυτού επάγγελμα.

(10) Οι άδειες οδικής χρήσης θα ισχύουν για χρονική περίοδο μέχρι πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης τους και θα ανανεώνονται για περαιτέρω περιόδους μέχρι πέντε ετών η καθεμιά με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, εκτός αν προηγουμένως ανακληθούν ή ανασταλούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(11) Η άδεια οδικής χρήσεως δύναται να ανακληθή υπό της αρχής αδειών δι’ ένα εκ των ακολούθων λόγων:

(α) Οσάκις αύτη ελήφθη διά δόλου, ή ψευδών παραστάσεων ή αποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πληρώσεως οιουδήποτε των όρων υφ’ ους αύτη παρεχωρήθη·

(β) λόγω συχνής ή και συστηματικής υπό του κατόχου αυτής παραβάσεως των εν αυτή επιβληθέντων όρων·

(γ) λόγω συχνής ή και συστηματικής υπό του κατόχου αυτής παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, είτε διά του οχήματος αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη αύτη είτε, οσάκις το όχημα διά του οποίου διαπράττεται η παράβασις δεν είναι αδειούχον, δι’ ετέρου οχήματος του οποίου ούτος τυγχάνει ιδιοκτήτης·

(δ) οσάκις ο κάτοχος αυτής παραλείπη να εκτελή την οδικήν χρήσιν δι’ ην παρεχωρήθη διά χρονικήν περίοδον δύο μηνών εκτός εάν ούτος εξησφάλισε την έγκρισιν της αρχής αδειών διά την τοιαύτην παράλειψιν·

(ε) οσάκις αι συνθήκαι αι υφιστάμεναι κατά τον χρόνον της χορηγήσεως αυτής ήλλαξαν ουσιωδώς:

Νοείται ότι μία άδεια οδικής χρήσεως θα ανακαλήται υπό της αρχής αδειών δυνάμει των εν ταις παραγράφοις (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου αναφερομένων λόγων μόνον οσάκις αύτη ανεστάλη προηγουμένως δυνάμει του εδαφίου (12) του παρόντος άρθρου.

(12) Η άδεια οδικής χρήσεως δύναται να ανασταλή υπό της αρχής αδειών διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν το εν έτος οσάκις ο κάτοχος αυτής παραβαίνη οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών είτε διά του οχήματος αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη αύτη είτε, οσάκις το όχημα διά του οποίου διαπράττεται η παράβασις δεν είναι αδειούχον, δι’ ετέρου οχήματος του οποίου ούτος τυγχάνει ιδιοκτήτης ή οσάκις ο κάτοχος αυτής παραβαίνη οιονδήποτε των εν τη αδεία επιβληθέντων όρων, νοουμένου ότι αι τοιαύται παραβάσεις εβεβαιώθησαν διά δικαστικής καταδίκης.

(13) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται κατά τρόπον παρέχοντα, κατά το δυνατόν, εις πάντας τους ενδιαφερομένους ίσην ευκαιρίαν κτήσεως κέρδους.

(14) Η αρχή αδειών κατά την άσκησιν της διακριτικής αυτής εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου θα λαμβάνη υπ’ όψιν τας εισηγήσεις του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών και τας παραστάσεις παντός αμέσως ενδιαφερομένου προσώπου.

Μεταβίβασις και λήξις ισχύος αδειών οδικής χρήσεως

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η άδεια οδικής χρήσεως αναφέρεται εις το όχημα εν σχέσει προς το οποίον αύτη παρεχωρήθη και δύναται να μεταβιβασθή μετά του οχήματος υπό του ιδιοκτήτου αυτού είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου:

Νοείται ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί που παραχωρήθηκε με την έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002, δύναται να μεταβιβαστεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν ο κάτοχος της άδειας αποβιώσει· ή

(ii) όταν ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του· ή

(iii) όταν ο κάτοχος της άδειας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που αποδεδειγμένα τον καθιστά ανίκανο για εργασία.

(2) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος άρθρου, η άδεια οδικής χρήσεως παύει ισχύουσα εν περιπτώσει αμελείας του κατόχου αυτής όπως προβή εις την ανανέωσιν αυτής εντός χρονικής περιόδου μέχρι πέντε μηνών από της λήξεως αυτής, εκτός εάν η αρχή αδειών δι’ αποχρώντος κατά την κρίσιν αυτής λόγους ήθελεν εγκρίνει την ακινητοποίησιν του οχήματος διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη:

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, η Αρχή Αδειών έχει διακριτική εξουσία να επαναφέρει σε ισχύ άδεια οδικής χρήσης που έπαυσε να ισχύει ή που ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος, μετά από τις 30.6.1999.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία που η άδεια οδικής χρήσης έπαυσε να ισχύει από τον κάτοχο της ή από πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από τον κάτοχο της υπό την ιδιότητα του ως σύζυ γος ή συγγενής του πρώτου βαθμού:

Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος μετά τις 30.6.1999, και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία χρόνια από την ακύρωση της άδειας, η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται για έξι μήνες από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Αρχή Αδειών δύναται να επαναφέρει σε ισχύ την ακυρωθείσα άδεια αν πεισθεί ότι η επαναφορά είναι εύλογη και δίκαιη και συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν ο κάτοχος της άδειας απεβίωσε πριν από την ακύρωσή της· και

(β) αν ο κάτοχος της άδειας αμέλησε να την ανανεώσει λόγω αδυναμίας του να ασκήσει το επάγγελμά του εξαιτίας ασθένειας του ιδίου, της συζύγου ή συγγενή του πρώτου βαθμού, η οποία προέκυψε πριν από την ακύρωση της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος του.

(3) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2), άδεια οδικής χρήσης η οποία έπαυσε να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο μετά την έκρυθμη κατάσταση επαναφέρεται σε ισχύ από την Αρχή Αδειών οποτεδήποτε διαρκούσης της κατάστασης αυτής, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η άδεια είναι πρόσωπο το οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Καταστροφή και απώλεια κατοχής οχήματος δημοσίας χρήσεως

7.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου εν περιπτώσει καταστροφής ή αναγκαστικής απωλείας της κατοχής οχήματος δημοσίας χρήσεως αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη άδεια οδικής χρήσεως η ισχύς της τοιαύτης αδείας ατονεί, εις δε τον τέως κάτοχον του τοιούτου οχήματος παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως αναφορικώς προς έτερον όχημα, εάν ζητήση δι’ αιτήσεως αυτού την έκδοσιν της τοιαύτης αδείας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της καταστροφής ή της αναγκαστικής απωλείας της κατοχής του οχήματος.

(2) Η αρχή αδειών κατά την χορήγησιν αδείας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζει κατ’ αναλογίαν τας σχετικάς περί αντικαταστάσεως οχημάτων διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου άδεια χορηγείται διά συγκεκριμένον όχημα πλήρως περιγραφόμενον εν τη προς τούτο υποβαλλομένη αιτήσει:

Νοείται ότι η αρχή αδειών δύναται να χορηγήση άδειαν δυνάμει του παρόντος εδαφίου υπό προθεσμίαν μέχρι τριών μηνών.

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “καταστροφή του οχήματος” περιλαμβάνει σοβαράν βλάβην εις το όχημα καθιστώσαν την επισκευήν του τοιούτου οχήματος οικονομικώς ασύμφορον διά τον ιδιοκτήτην αυτού.