Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Παροχής Εγγυήσεων δι’ Εξαγωγάς Νόμος του 1974.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“εγγύησις” περιλαμβάνει πάσαν σύμβασιν περί αποζημιώσεως, πλήρους ή μερικής, δι’ οιουδήποτε είδους ζημίαν.

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 4 καθιδρυόμενον Συμβουλευτικόν Συμβούλιον Εγγυήσεων Εξαγωγών.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Εγγυήσεις εξαγωγής

3.-(1) Προς τον σκοπόν ενθαρρύνσεως, διευκολύνσεως και αναπτύξεως του εμπορίου μεθ’ ετέρων χωρών, ο Υπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεως μετά του Συμβουλίου, δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να προβαίνη εις διευθετήσεις διά την παροχήν εις πρόσωπα ή προς όφελος προσώπων άτινα διεξάγουν εν Κύπρω επιχειρήσεις, τοιούτων εγγυήσεων ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Αι εγγυήσεις δι’ ας διευθετήσεις δύνανται να γίνωνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εγγυήσεις εν σχέσει προς την εξαγωγήν, κατασκευήν, επεξεργασίαν και διανομήν τοιούτων εμπορευμάτων ή την παροχήν τοιούτων υπηρεσιών, ως ο Υπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεως μετά του Συμβουλίου και τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, ήθελεν από καιρού εις καιρόν καθορίσει.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω “εμπόριον μεθ’ ετέρων χωρών” περιλαμβάνει πάσαν συναλλαγήν συνεπαγομένην αντιπαροχήν εις χρήμα ή δυναμένην να αποτιμηθή εις χρήμα παρεχομένην υπό προσώπου διεξάγοντος επιχειρήσεις ή άλλας δραστηριότητας εκτός της Κύπρου εις πρόσωπον διεξάγον επιχειρήσεις εν Κύπρω.

Καθίδρυσις Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εγγυήσεων Εξαγωγών

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτικόν Συμβούλιον Εγγυήσεων Εξαγωγών, αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου και ουχί ολιγωτέρων των πέντε ή πλειόνων των εννέα μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργού εκ δημοσίων υπαλλήλων ή ετέρων προσώπων πεπειραμένων περί τας τραπεζικάς εργασίας, το εμπόριον ή ετέρους συναφείς τομείς, ως θα έκρινε ο Υπουργός, όπως συμβουλεύη τον Υπουργόν εν τη ενασκήσει των διά του παρόντος Νόμου χορηγουμένων εις αυτόν εξουσιών.

(2) Το Συμβούλιον καθορίζει διά εσωτερικών κανονισμών, εγκρινομένων υπό του Υπουργού, τα της διαδικασίας αυτού.

Πρόσθετος εξουσία εις τον Υπουργόν διά παροχήν εγγυήσεων εις ωρισμένας περιπτώσεις

5. Οσάκις ο Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμον προς το δημόσιον συμφέρον δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να προβαίνη εις διευθετήσεις διά την παροχήν εγγυήσεων διά τους εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 3 αναφερομένους σκοπούς εις πρόσωπα ή προς όφελος προσώπων άτινα διεξάγουν εν Κύπρω επιχειρήσεις.

Καθορισμός όρων διά την παροχήν εγγυήσεων

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε καθορίζη τους όρους και προϋποθέσεις διά την παροχήν εγγυήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου και την προς τούτο ακολουθητέαν διαδικασίαν.

(2) Οιαδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου εγγύησις δύναται να παρέχηται υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις αναφορικώς προς την αντιπαροχήν διά την παροχήν ταύτης και άλλως ως δυνατόν να καθορίζηται συμφώνως προς τας γενομένας διευθετήσεις διά την παροχήν της εγγυήσεως.

Απόκτησις χρεωγράφων εν σχέσει προς την παροχήν εγγυήσεως

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να αποκτά οιαδήποτε χρεώγραφα εν σχέσει προς τα οποία έχει δώσει οιανδήποτε εγγύησιν εν τη ενασκήσει των διά του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτού εξουσιών, ή άτινα έχουν δημιουργηθή δυνάμει διευθετήσεων γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, και δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών-

(α) να κατέχη οιαδήποτε χρεώγραφα κτηθέντα υπ’ αυτού δυνάμει του παρόντος άρθρου διά τοιαύτην περίοδον οίαν ήθελε κρίνει αναγκαίαν και εισπράττη οιαδήποτε ποσά καθιστάμενα πληρωτέα εν σχέσει προς ταύτα, είτε υπό μορφήν κεφαλαίου είτε υπό μορφήν τόκου, και

(β) να διαθέτη οιαδήποτε τοιαύτα χρεώγραφα κατά τοιούτον χρόνον και τρόπον ως ήθελε κρίνει κατάλληλον.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος χρεώγραφα περιλαμβάνει γραμμάτια, ομόλογα, μετοχάς, συναλλαγματικάς, τίτλους ιδιοκτησίας.

Γενικά έξοδα και έσοδα κλπ.

8. Άπαντα τα έξοδα τα απαιτούμενα διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου ως και παν ποσόν απαιτούμενον διά την πληρωμήν εγγυήσεων παρεχομένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου βαρύνουν το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας και άπαντα τα εισπραττόμενα ποσά εν σχέσει προς οιανδήποτε εγγύησιν παρεχομένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

Έναρξις ισχύος

9. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν.190(Ι)/2004Κατάργηση

Ο περί Παροχής Εγγυήσεων δι' Εξαγωγάς Νόμος του 1974 καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν.190(I)/2004Μεταβατικές διατάξεις

Το περί της Παροχής Εγγυήσεων (Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων για Πράξεις Μεσοπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Κάλυψης) Διάταγμα του 2002, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου που καταργείται, εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου καταργηθεί με Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.