Καθίδρυσις Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εγγυήσεων Εξαγωγών

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτικόν Συμβούλιον Εγγυήσεων Εξαγωγών, αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου και ουχί ολιγωτέρων των πέντε ή πλειόνων των εννέα μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργού εκ δημοσίων υπαλλήλων ή ετέρων προσώπων πεπειραμένων περί τας τραπεζικάς εργασίας, το εμπόριον ή ετέρους συναφείς τομείς, ως θα έκρινε ο Υπουργός, όπως συμβουλεύη τον Υπουργόν εν τη ενασκήσει των διά του παρόντος Νόμου χορηγουμένων εις αυτόν εξουσιών.

(2) Το Συμβούλιον καθορίζει διά εσωτερικών κανονισμών, εγκρινομένων υπό του Υπουργού, τα της διαδικασίας αυτού.