Εγγυήσεις εξαγωγής

3.-(1) Προς τον σκοπόν ενθαρρύνσεως, διευκολύνσεως και αναπτύξεως του εμπορίου μεθ’ ετέρων χωρών, ο Υπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεως μετά του Συμβουλίου, δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να προβαίνη εις διευθετήσεις διά την παροχήν εις πρόσωπα ή προς όφελος προσώπων άτινα διεξάγουν εν Κύπρω επιχειρήσεις, τοιούτων εγγυήσεων ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Αι εγγυήσεις δι’ ας διευθετήσεις δύνανται να γίνωνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εγγυήσεις εν σχέσει προς την εξαγωγήν, κατασκευήν, επεξεργασίαν και διανομήν τοιούτων εμπορευμάτων ή την παροχήν τοιούτων υπηρεσιών, ως ο Υπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεως μετά του Συμβουλίου και τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, ήθελεν από καιρού εις καιρόν καθορίσει.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω “εμπόριον μεθ’ ετέρων χωρών” περιλαμβάνει πάσαν συναλλαγήν συνεπαγομένην αντιπαροχήν εις χρήμα ή δυναμένην να αποτιμηθή εις χρήμα παρεχομένην υπό προσώπου διεξάγοντος επιχειρήσεις ή άλλας δραστηριότητας εκτός της Κύπρου εις πρόσωπον διεξάγον επιχειρήσεις εν Κύπρω.