Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“εγγύησις” περιλαμβάνει πάσαν σύμβασιν περί αποζημιώσεως, πλήρους ή μερικής, δι’ οιουδήποτε είδους ζημίαν.

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 4 καθιδρυόμενον Συμβουλευτικόν Συμβούλιον Εγγυήσεων Εξαγωγών.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.