Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Παροχής Εγγυήσεων δι’ Εξαγωγάς Νόμος του 1974.