Πρόσθετος εξουσία εις τον Υπουργόν διά παροχήν εγγυήσεων εις ωρισμένας περιπτώσεις

5. Οσάκις ο Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμον προς το δημόσιον συμφέρον δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να προβαίνη εις διευθετήσεις διά την παροχήν εγγυήσεων διά τους εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 3 αναφερομένους σκοπούς εις πρόσωπα ή προς όφελος προσώπων άτινα διεξάγουν εν Κύπρω επιχειρήσεις.