Καθορισμός όρων διά την παροχήν εγγυήσεων

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε καθορίζη τους όρους και προϋποθέσεις διά την παροχήν εγγυήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου και την προς τούτο ακολουθητέαν διαδικασίαν.

(2) Οιαδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου εγγύησις δύναται να παρέχηται υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις αναφορικώς προς την αντιπαροχήν διά την παροχήν ταύτης και άλλως ως δυνατόν να καθορίζηται συμφώνως προς τας γενομένας διευθετήσεις διά την παροχήν της εγγυήσεως.