Απόκτησις χρεωγράφων εν σχέσει προς την παροχήν εγγυήσεως

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, να αποκτά οιαδήποτε χρεώγραφα εν σχέσει προς τα οποία έχει δώσει οιανδήποτε εγγύησιν εν τη ενασκήσει των διά του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτού εξουσιών, ή άτινα έχουν δημιουργηθή δυνάμει διευθετήσεων γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, και δύναται, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών-

(α) να κατέχη οιαδήποτε χρεώγραφα κτηθέντα υπ’ αυτού δυνάμει του παρόντος άρθρου διά τοιαύτην περίοδον οίαν ήθελε κρίνει αναγκαίαν και εισπράττη οιαδήποτε ποσά καθιστάμενα πληρωτέα εν σχέσει προς ταύτα, είτε υπό μορφήν κεφαλαίου είτε υπό μορφήν τόκου, και

(β) να διαθέτη οιαδήποτε τοιαύτα χρεώγραφα κατά τοιούτον χρόνον και τρόπον ως ήθελε κρίνει κατάλληλον.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος χρεώγραφα περιλαμβάνει γραμμάτια, ομόλογα, μετοχάς, συναλλαγματικάς, τίτλους ιδιοκτησίας.