Γενικά έξοδα και έσοδα κλπ.

8. Άπαντα τα έξοδα τα απαιτούμενα διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου ως και παν ποσόν απαιτούμενον διά την πληρωμήν εγγυήσεων παρεχομένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου βαρύνουν το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας και άπαντα τα εισπραττόμενα ποσά εν σχέσει προς οιανδήποτε εγγύησιν παρεχομένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.