ΜΕΡΟΣ V ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ταμείον

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) αι επιχορηγήσεις του Κράτους~

(β) τα κέρδη εκ της υπ’ αυτού αναπτύξεως επιχειρηματικής δραστηριότητος, κατά το άρθρον 11 του παρόντος Νόμου~

(γ) αι πρόσοδοι εκ της διαχειρίσεως των περιουσιακών αυτού στοιχείων~

(δ) αι προς τον Οργανισμόν συνιστώμεναι δωρεαί~

(ε) τα εκ της χορηγήσεως αδειών εισπραττόμενα τέλη~

(στ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(ζ) Τα πρόστιμα ή άλλαι χρηματικαί ποιναί επιβαλλόμεναι και εισπραττόμεναι δυνάμει των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων και Κανονισμών, του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών ως και των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων και των δυνάμει τούτων Κανονισμών~

(η) οιαδήποτε ετέρα πρόσοδος, η οποία ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθή παρ’ αυτού ή οιουδήποτε μέλους του προσωπικού αυτού.

(2) Αι εις το ταμείον του Οργανισμού καταθέσεις διατίθενται ως ακολούθως:

(α) Διά την καταβολήν απάντων των μισθών των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου~

(β) διά την καταβολήν τόκων επί δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού~

(γ) διά την αποπληρωμήν δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Οργανισμού ή την εκπλήρωσιν ετέρων συμβατικών υποχρεώσεων αυτού~

(δ) διά την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς αντικατάστασιν των υπό του Οργανισμού χρησιμοποιουμένων στοιχείων ενεργητικού~

(ε) διά την δημιουργίαν γενικού ή ετέρων αποθεματικών δυναμένων να επενδυθώσιν ή διατεθώσι τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών~

(στ) διά την καταβολήν εν γένει παντός άλλου ποσού νομίμως οφειλομένου υπό του Οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού, μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού, δύναται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

14.-(1) Ο Οργανισμός δύναται, προς προώθησιν των σκοπών του, να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.

Προϋπολογισμός

15.-(1) Ο Οργανισμός προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους καταρτίζει τον προϋπολογισμόν αυτού τον οποίον υποβάλλει εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει εις τον Υπουργόν ευθύς μετά την λήξιν εκάστου οικονομικού έτους τους τελικούς λογαριασμούς του λήξαντος έτους και έκθεσιν των πεπραγμένων αυτής διαρκούντος του οικονομικού έτους.

(3) Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι το πρώτον οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται από της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Επιχορηγήσεις και ενισχύσεις

16.-(1) Πιστώσεις εκ των αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν του Οργανισμού δύνανται να διατίθενται προς Κυβερνητικάς Υπηρεσίας, Αρχάς ή Οργανισμούς διά την υπό τούτων, υπό την κατεύθυνσιν του Οργανισμού, εκτέλεσιν έργων ευνοούντων την τουριστικήν ανάπτυξιν.

(2) Όμοιαι πιστώσεις δύνανται να διατίθενται και προς ενίσχυσιν οργανισμών, σωματείων ή επιχειρήσεων προς ανάπτυξιν της υπέρ του τουρισμού δραστηριότητος των.

Οικονομική λειτουργία

17. Θέλουσι καθορισθή:

(α) Τα της τηρήσεως του Ταμείου του Οργανισμού~

(β) ο τρόπος της βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Οργανισμού~

(γ) τα της αναλήψεως υποχρεώσεων εκ μέρους του Οργανισμού και ο τρόπος εντολής, πραγματοποιήσεως και δικαιολογήσεως των δαπανών αυτού~

(δ) τα της επενδύσεως χρημάτων του Οργανισμού μη απαιτουμένων διά την λειτουργίαν αυτού~

(ε) τα του τηρητέου λογιστικού συστήματος και του συστήματος διαχειρίσεως των χρημάτων του υλικού και της περιουσίας του Οργανισμού.

Έλεγχος διαχειρίσεως

18.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και εν γένει η οικονομική διαχείρισις του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί του Οργανισμού μετά της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλονται το ταχύτερον εις τον Υπουργόν, όστις διαβιβάζει αντίγραφον τούτων προς κατάθεσιν εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ ενημέρωσιν αυτής.

(3) Τα έξοδα της εξελέγξεως καταβάλλονται υπό του Οργανισμού.