ΜΕΡΟΣ IV ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γενικαί αρμοδιότητες του Οργανισμού

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Οργανισμός μεριμνά-

(α) περί εξασφαλίσεως ευνοϊκών όρων εισόδου, διαβιώσεως και μετακινήσεως των ξένων εν τη Δημοκρατία και συνεχούς βελτιώσεως της ποιότητος των προς τούτους παρεχομένων υπηρεσιών~

(β) περί αναδείξεως τουριστικών κέντρων και τόπων εις τας προσφερομένας διά παραμονήν ή περιήγησιν ξένων περιοχάς της Δημοκρατίας και ιδρύσεως και λειτουργίας εν αυταίς καταλλήλων και επαρκών τουριστικών εγκαταστάσεων, ήτοι ξενοδοχείων και πάσης ετέρας μορφής καταλυμάτων ως και κέντρων εστιάσεως και ψυχαγωγίας, δι’ ων θα προσφέρωνται υπηρεσίαι, ανέσεις και τέρψεις εις το προσήκον επίπεδον~

(γ) περί οργανώσεως συνεδρίων και πάσης μορφής διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον~

(δ) περί οργανώσεως εορτών αφορωσών ιδία την έξαρσιν και προβολήν του τοπικού χρώματος ως και περιηγήσεων και εκδρομών εις τας ενδιαφερούσας περιοχάς της χώρας~

(ε) περί προβολής της λαϊκής τέχνης και οργανώσεως της προς τους ξένους προσφοράς των παραγομένων ειδών~

(στ) περί προβολής, από τουριστικής απόψεως, της Δημοκρατίας εις το εξωτερικόν και το εσωτερικόν~

(ζ) περί αναπτύξεως της εκδρομικής και παραθεριστικής κινήσεως μεταξύ του πληθυσμού της Δημοκρατίας~

(η) περί αναπτύξεως της τουριστικής συνειδήσεως παρά τω λαώ~

(θ) περί ρυθμίσεως της προλήψεως και αποφυγής της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(ι) ως και περί παντός ετέρου θέματος έχοντος είτε άμεσον είτε έμμεσον σχέσιν προς την τουριστικήν ανάπτυξιν της Δημοκρατίας.

(2) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως διά τους σκοπούς αυτού προβαίνη εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου του αφορώντος εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ωφέλειαν.

Εποπτική αρμοδιότης του Οργανισμού

10.-(1) Προς εξασφάλισιν όρων αμέμπτου εμφανίσεως και παροχής τουριστικών υπηρεσιών εις ικανοποιητικόν βαθμόν ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν επί πασών των εν τη Δημοκρατία λειτουργουσών τουριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετουσών την τουριστικήν κίνησιν και επί πάντων των ασκούντων τουριστικά επαγγέλματα προσώπων, συμφώνως προς τας περί τούτων κειμένας ειδικάς διατάξεις.

(2) Ειδικώτερον ο Οργανισμός ασκεί εποπτείαν-

(α) επί των πάσης φύσεως τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Δημοκρατίας~

(β) επί των τουριστικών και ταξειδιωτικών γραφείων~

(γ) επί των ξεναγών~

(δ) επί των ως “τουριστικών” χαρακτηριζομένων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και άλλων κέντρων ψυχαγωγίας~

(ε) επί των εις τους τουριστικούς χώρους και σταθμούς μεταφορικών μέσων εργαζομένων μικροπωλητών, επί των αχθοφόρων και λοιπών παρεχόντων μικράς υπηρεσίας προσώπων.

(3) Επίσης ο Οργανισμός-

(α) παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει την δραστηριότητα των κατά κύριον λόγον επιδιωκόντων, συμφώνως προς τα καταστατικά αυτών, σκοπούς συναφείς προς την τουριστικήν ανάπτυξιν και τον εκδρομισμόν σωματείων της Δημοκρατίας~

(β) ασκεί εποπτείαν επί της ωργανωμένης εκδομικής κινήσεως εν τη Δημοκρατία διά των επί τούτω αναγνωρισομένων ως τουριστικών σωματείων~

(γ) ασκεί εποπτείαν, εν συνεργασία μετά των άλλων κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδίων οργάνων ή αρχών, επί του τρόπου χρήσεως των ιδιαζούσης σημασίας τουριστικών χώρων πλην των αρχαιολογικών, προς αποτροπήν βλάβης των αισθητικών αξιών του τοπίου και πρόληψιν διαθέσεως μέρους ή του συνόλου εκάστου αυτών δι’ έργα παρακωλύοντα την τουριστικήν αυτών χρησιμοποίησιν.

(4) Διά τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου 9 ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ επηρεασμού ετέρων συναφών διατάξεων αυτού, να προβαίνη εις οιανδήποτε πράξιν ή ενέργειαν απαιτουμένην διά την εκτέλεσιν των ανατιθεμένων εις αυτόν καθηκόντων, ειδικώτερον δε κέκτηται εξουσίαν-

(α) να πράττη παν ό,τι ήθελε κρίνει σκόπιμον διά την πρόληψιν και αποφυγήν της ρυπάνσεως τουριστικών περιοχών~

(β) να εκδίδη οδηγίας, εγκυκλίους ή γνωστοποιήσεις, αποσκοπούσας εις την προώθησιν του τουριστικού ρεύματος~ και

(γ) να ασκή οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριότητας συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή προαγωγήν των σκοπών του Οργανισμού.

Επιχειρηματική δραστηριότης του Οργανισμού

11.-(1) Εκτός της ασκήσεως της κατά τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εξουσίας αυτού ο Οργανισμός δύναται, τη εκάστοτε ειδική εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνη την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν ξενοδοχείων παντός τύπου και οιωνδήποτε άλλων τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων ως και να αναπτύσση πάσαν ετέραν επιχειρηματικήν δραστηριότητα προς προαγωγήν των σκοπών αυτού, είτε μόνος είτε εν συνεργασία μετ’ άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

(2) Εν τη αναπτύξει της τοιαύτης δραστηριότητος αυτού ο Οργανισμός καθορίζει ελευθέρως τας εις εκάστην περίπτωσιν ενδεικνυομένας ενεργείας, κατ’ εφαρμογήν των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και προβαίνει εις πάσαν συναλλαγήν ως εάν ήτο ιδιώτης επιχειρηματίας.

(3) Θέλουσι καθορισθή τα της επιχειρηματικής δραστηριότητος του Οργανισμού και τα των αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και ανταλλαγών ακινήτων ή συστάσεως ετέρων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Τουριστικόν πρόγραμμα

12.-(1) Η τουριστική οργάνωσις της Δημοκρατίας χωρεί επί τη βάσει προγράμματος έργων και ενεργειών, καταρτιζομένου και αναθεωρουμένου υπό του Οργανισμού, εντός του πλαισίου του ετησίου και του μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως της Δημοκρατίας.

(2) Διά του προγράμματος τούτου καθορίζονται επί τη βάσει των υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας, αι ειδικώτεραι εφ’ εκάστου τομέως αναπτύξεως επιδιώξεις του Οργανισμού, προϋπολογίζονται αι απαιτούμεναι διά ταύτας δαπάναι και προδιαγράφεται η σειρά, ο χρόνος και ο τρόπος της πραγματοποιήσεως αυτών.

(3) Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.