ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διοικητικόν Συμβούλιον

5.-(1) Του Οργανισμού προϊσταται Διοικητικόν Συμβούλιον. Τούτο διοικεί τον Οργανισμόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους αυτού και εκπροσωπεί τούτον ενώπιον πάσης αρχής.

(2) Ειδικώτερον το Συμβούλιον έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προβαίνει εις εισηγήσεις επί των γενικών κατευθύνσεων της τουριστικής πολιτικής της Δημοκρατίας, καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το τουριστικόν πρόγραμμα και υποδεικνύει τα ληπτέα μέτρα προς εφαρμογήν αυτού~

(β) καταρτίζει κατά τρίμηνον ως και ετησίως, εις το τέλος εκάστου έτους, εκθέσεις πεπραγμένων του Οργανισμού αίτινες υποβάλλονται εις τον Υπουργόν~

(γ) μελετά και προβαίνει εις εισηγήσεις επί των υποβαλλομένων νομοσχεδίων των αφορώντων εις την τουριστικήν ανάπτυξιν και των επί τη βάσει τούτων σχεδίων Κανονισμών~

(δ) εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισμόν του Οργανισμού~

(ε) διορίζει τους υπαλλήλους του Οργανισμού και ασκεί τον επ’ αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντού) πειθαρχικόν έλεγχον~

(στ) αποφασίζει επί παντός γενικωτέρας σημασίας θέματος ως και επί των ιδιαιτέρας σοβαρότητος οικονομικών πράξεων του Οργανισμού, κατά τα υπό των Κανονισμών ορισθησόμενα~

(ζ) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις τον Υπουργόν πάντα τα θέματα τα αναγόμενα εις την σφαίραν της επί του τουρισμού αρμοδιότητος του~

(η) αποφασίζει επί παντός ετέρου θέματος, σχέσιν έχοντος με την διοίκησιν και διαχείρισιν του Οργανισμού. Τας επί των θεμάτων τούτων αρμοδιότητας του δύναται να μεταβιβάζη, δι’ αποφάσεων του, εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή ετέρους ανωτέρους υπαλλήλους του Οργανισμού.

(3)(α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εξ εννέα μελών, διοριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη. Διά της αποφάσεως ταύτης ορίζεται εκ των μελών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνον, να τερματίση την θητείαν οιουδήποτε μέλους.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται κατά το δυνατόν μεταξύ προσώπων κεκτημένων γνώσεις ή πείραν περί τα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας. Εκ τούτων τα τρία δύνανται να ανήκωσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν.

(4) Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνωσιν αποζημίωσιν, ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(5) Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, άνευ ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής.

(6) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη αρμοδιότητας του εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή εις Επιτροπάς εκ μελών αυτού εις τας οποίας δύναται να συμμετέχη και ο Γενικός Διευθυντής ή και έτεροι Λειτουργοί του Οργανισμού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά συμβουλευτικάς επιτροπάς εξ ατόμων εκπροσωπούντων οργανισμούς σχέσιν έχοντας με την τουριστικήν βιομηχανίαν ή και εξ άλλων προσώπων ή και λειτουργών του Οργανισμού.

(7) Απαρτίαν διά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και διά τας συνεδριάσεις των Επιτροπών των συγκροτουμένων δυνάμει του εδαφίου (6) αποτελεί η πλειοψηφία του ολικού αριθμού των μελών.

(8) Τα των συνεδριάσεων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων αυτού.

(9) Κενή θέσις εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτού.

Γενικός Διευθυντής

6.-(1)(α) Των Υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση πενταετούς διάρκειας, η οποία διέπεται από τα προβλεπόμενα από το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας και τυχόν όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει.

(γ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό του Γενικού Διευθυντή υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του, δυνάμει της παραγράφου (γ), σε περίπτωση μη έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας-

(α) προϊσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού και κατευθύνει την εργασίαν των·

(β) προπαρασκευάζει και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς επεξεργασίαν και έγκρισιν το τουριστικόν πρόγραμμα, τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Οργανισμού, τας περιοδικάς κατά το προηγούμενον άρθρον εκθέσεις πεπραγμένων, και παν άλλο θέμα ανήκον εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου·

(γ) εφαρμόζει το εγκριθέν πρόγραμμα και εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των υπό τούτου καθοριζομένων εκάστοτε πλαισίων·

(δ) ασκεί πάσαν αρμοδιότητα μεταβιβαζομένην αυτώ δυνάμει γενικών ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) [Διαγράφηκε]

Υπηρεσίαι Οργανισμού

7.-(1) Η διάρθρωσις των υπηρεσιών του Οργανισμού και αι θέσεις, καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Δι’ έκαστην θέσιν καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδια υπηρεσίας, εγκρινόμενα υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού και τα της ασκήσεως της επ’ αυτών πειθαρχικής εξουσίας, θέλουσι καθορισθή.

Υπουργική εποπτεία

8.-(1) Εκτός των εν τω παρόντι Νόμω προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων ασκήσεως επί του Οργανισμού αποφασιστικής δικαιοδοσίας του Υπουργού, ούτος κέκτηται και τας ακολούθους εξουσίας:

(α) όπως ασκή εποπτείαν επί της λειτουργίας του Οργανισμού και ελέγχη προληπτικώς επί τη βάσει οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου τας ιδιαιτέρας σοβαρότητος διαχειριστικάς πράξεις του Οργανισμού, δυνάμενος να τροποποιή ή ακυροί ταύτας~

(β) όπως εκδίδη προς τούτο οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(γ) όπως απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ό,τι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει επί τη βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάσαν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων~

(δ) όπως παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον θεωρεί τούτο σκόπιμον, ότε και προεδρεύει τούτου. Δύναται επίσης να παρακολουθή τας συνεδριάσεις διά του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου του ή άλλου εκπροσώπου του.