ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή φορολογίας

19. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περι χαρτοσήμων.

Εκπροσώπησις Οργανισμού

20. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμόν εις πάσας αυτού μετά τρίτων σχέσεις και ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους αυτού πάσαν σύμβασιν συναφθείσαν υπό του Οργανισμού.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων τούτου δέον ή δύναται να καθορισθή.

Νοείται ότι Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι αναφέρονται σε θέματα ή ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης του προσωπικού, δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ και να κυρώνουν πράξεις ή ενέργειες που έγιναν πριν από την έκδοση τους και μετά το χρόνο που αρχίζει η ισχύς τους.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας .450 ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Μεταβατικαί διατάξεις

22. Πάντα τα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου υπάρχοντα εν τη χώρα ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταστήματα, τα ανήκοντα εις την Δημοκρατίαν δύνανται, δι’ αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, να περιέρχωνται κατά κυριότητα εις τον Οργανισμόν ή προς χρήσιν υπ’ αυτού.

Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

23. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας~ δύνανται να ορισθώσι διαφορετικαί ημερομηνίαι καθ’ όσον αφορά εις την έναρξιν ισχύος διαφόρων άρθρων του παρόντος Νόμου.