ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκπροσώπησις του Οργανισμού

22. Εν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ο Οργανισμός εκπροσωπείται υπό του Γενικού Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου του Οργανισμού.

Συμβάσεις

23. Άπασαι αι συμβάσεις υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

23Α.-(1) Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιές του, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

23Β.-(1) Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό της και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιές του στη Δημοκρατία, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Αδικήματα και ποιναί

24.-(1) Πας όστις-

(α) απαιτεί ή δέχεται οιονδήποτε μη προσήκον αυτώ δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως ή υπόσχεσιν τούτων, επί τω σκοπώ ή επί τη υποσχέσει της υπέρ ή κατά τινος σωματείου αλλοιώσεως του αποτελέσματος αγώνος οιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος διεξαγομένου ή διεξαχθησομένου μεταξύ σωματείων~

(β) προσφέρει δίδει ή υπόσχεται δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως-

(αα) εις αθλητήν, οικείον ή συγγενή αυτού επί τω σκοπώ ή επί τη λήψει υποσχέσεως ως αναφέρεται εις την παράγραφον (α)~

(ββ) εις σωματείον ή το διοικητικόν συμβούλιον τούτου ή εις μέλος αυτού ή εις μέλος σωματείου ή εις αθλούμενον σωματείου προς επίτευξιν ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του σωματείου αυτών και εις βάρος του αντιπάλου ή των αντιπάλων αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας:

Νοείται ότι ουδέν αδίκημα διαπράττεται οσάκις σωματείον ή μέλος αυτού διά του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου του υπόσχεται ή καταβάλλη πάσης φύσεως παροχάς προς αθλητάς αυτού προς επίτευξιν ευνοϊκού υπέρ του σωματείου των αποτελέσματος.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην εξ οιασδήποτε πράξεως γενομένης ως προνοείται εν τω εδαφίω (1) επήλθε το σκοπούμενον αποτέλεσμα, ο υπαίτιος της πράξεως ταύτης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω-

“αθλητής” σημαίνει παν αθλούμενον πρόσωπον ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι μέλος σωματείου ή μη~

“σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους.

(4) Ουδεμία ποινική δίωξις δι’ οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να γίνη εκτός υπό ή τη συγκαταθέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(5) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου παν μέλος του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου κέκτηται αρμοδιότητα εκδικάσεως οιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβολής των υπό τούτου προνοουμένων ποινών.

(6) Παν πρόσωπον-

(α) παραβαίνον ή παραλείπον να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500~ και

(β) διαθέτον οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα του Οργανισμού δι’ έτερον σκοπόν διάφορον του δι’ ον εχορηγήθη αύτη ή τούτο είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500. Εις τον καταδικασθέντα επιβάλλεται ωσαύτως και διά της αυτής αποφάσεως χρηματική ποινή ισόποσος προς την χορηγηθείσαν οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα.

Απολογισμός, εκθέσεις δραστηριοτήτων, κλπ.

24Α.-(1) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία υποβάλλουν καθ’ έκαστον έτος εις τον Οργανισμόν τον εγκεκριμένον Προϋπολογισμόν των καθώς και έκθεσιν της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων των ως και οιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία διά να μελετηθούν και να καθορισθή το ύψος της εκάστοτε επιχορηγήσεως των υπό του Οργανισμού.

(2) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον επιχορηγούμενα υπό του Οργανισμού υποβάλλουν εις τον Οργανισμόν απολογισμόν διά τα ποσά διά των οποίων επεχορηγήθησαν. Η μη υποβολή του προρρηθέντος απολογισμού συνεπάγεται την αναστολήν ή διακοπήν των επιχορηγήσεων.

Κανονισμοί

25.-(1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει παν ό,τι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή.

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Επιφύλαξις

26. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω θα επηρεάζη καθ’ οιονδήποτε τρόπον τας υφισταμένας σχέσεις αθλητικών ομοσπονδιών, οργανώσεων ή σωματείων μεταξύ των ή προς εξωκυπριακάς αρχάς και οργανώσεις.