Τα επί μισθών δικαιώματα των ναυτικών
Χρόνος ενάρξεως δικαιώματος επί μισθών, κ.λ.π.

34. Το επί μισθών και ειδών διατροφής δικαίωμα ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου άρχεται αφ’ ης το πρώτον ήθελεν επισυμβή οιονδήποτε των ακολούθων συμβεβηκότων, ήτοι είτε από της ενάρξεως της εργασίας αυτού, είτε από του καθωρισμένου εν τη συμβάσει χρόνου ενάρξεως της εργασίας αυτού, είτε από της επί του πλοίου επιβιβάσεως αυτού.

Ακατάσχετον του προς διεκδίκησιν μισθών και σώστρων δικαιώματος

35.-(1) Απαγορεύεται η συμβατική αφαίρεσις του επί του πλοίου ναυτικού προνομίου ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, ή η διά συμβάσεως αποστέρησις αυτού εξ οιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς διεκδίκησιν των μισθών αυτού, εις ο προνόμιον ή μέτρον θα εδικαιούτο ελλείψει εναντίας συμφωνίας~ απαγορεύεται ωσαύτως η συμβατική εγκατάλειψις του δικαιώματος αυτού επί μισθών εν περιπτώσει απωλείας του πλοίου, ή η συμβατική εγκατάλειψις παντός δικαιώματος όπερ ούτος κέκτηται ή λαμβάνει υπό μορφήν σώστρων~ είναι δε άκυρος πάσα ρήτρα αντικειμένη προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ήτις συνομολογείται εν τινι συμβάσει.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται επί συμφωνίας γενομένης μετά ναύτου ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου όπερ, συμφώνως προς τους όρους της συμβάσεως, θα χρησιμοποιήται εις ναυαγοσωστικήν υπηρεσίαν, εν σχέσει προς την αμοιβήν ήτις θα καταβάλληται εις αυτόν διά την επιθαλάσσιον αρωγήν ήτις θα παρέχεται υπό του πλοίου τούτου εις οιονδήποτε έτερον πλοίον.

Οι μισθοί δεν εξαρτώνται εκ του ναύλου

36.-(1) Το δικαίωμα μισθού ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου ουδόλως εξαρτάται εκ των εκ ναύλων εσόδων.

(2) Οι ναυτικοί και οι μαθητευόμενοι οίτινες θα εδικαιούντο να απαιτήσωσι και λάβωσι μισθόν εάν το πλοίον εις ο υπηρέτουν απέδιδε ναύλον, τηρουμένων απάντων των κανόνων δικαίου και των όρων των εφαρμοστέων εις την περίπτωσιν, θα δικαιούνται να απαιτήσωσι και λάβωσι τούτον και εάν έτι δεν εξεδουλεύθη ναύλος.

(3) Εις πάσαν περίπτωσιν ναυαγίου ή απωλείας πλοίου, απόδειξις του γεγονότος ότι ο ναυτικός δεν έπραξε τα καθ’ εαυτόν διά την σωτηρίαν του πλοίου παρακωλύει την προς λήψιν μισθού αξίωσιν αυτού.

(4) Οσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος όστις, εάν δεν επεσυνέβαινε ο θάνατος αυτού, θα εδικαιούτο δυνάμει του παρόντος άρθρου να απαιτήση και λάβη μισθούς, αποθνήσκη προ της πληρωμής αυτών, οι μισθοί θα καταβάλλωνται και χρησιμοποιώνται εν τω προβλεπομένω υπό του παρόντος Μέρους τρόπω αναφορικώς προς τους μισθούς ναυτικού αποβιώσαντος διαρκούντος του πλου.

Μισθοί εν περιπτώσει τερματισμού υπηρεσίας λόγω ναυαγίου, κ.λ.π.

37.-(1) Εάν η υπηρεσία ναυτικού υπηρετούντος επί Κυπριακού πλοίου τερματισθή προ της προβλεπομένης εν τη συμβάσει ημερομηνίας, λόγω ναυαγίου, απωλείας ή της διά δημοσίου πλειστηριασμού πωλήσεως πλοίου, ούτος θα δικαιούται να λαμβάνη δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην ούτος είναι εν τη πραγματικότητι άνευ εργασίας διαρκούσης της περιόδου των δύο μηνών από της ημερομηνίας καθ’ ην ετερματίσθη η υπηρεσία αυτού, τους μισθούς εις ους εδικαιούτο μέχρι της ημερομηνίας ταύτης.

(2) Εάν ο πλοιοκτήτης αποδείξη ότι η ανεργία του ναυτικού δεν οφείλεται εις το ναυάγιον, την απώλειαν του πλοίου ή την διά δημοσίου πλειστηριασμού πώλησιν αυτού, ο ναυτικός δεν θα δικαιούται εις την λήψιν μισθού δυνάμει του παρόντος άρθρου~ δεν θα δικαιούται ωσαύτως εις την λήψιν μισθών δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφορικώς προς οιανδήποτε ημέραν, καθ’ ην ο πλοιοκτήτης δύναται να αποδείξη ότι ο ναυτικός ηδύνατο να εύρη κατάλληλον εργασίαν.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω “ναυτικός” περιλαμβάνει παν πρόσωπον εργαζόμενον ή υπηρετούν υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα επί πλοίου, εις την περίπτωσιν όμως πλοίου ούτινος η χωρητικότης δεν υπερβαίνει τους πεντήκοντα κόρους, δεν περιλαμβάνει πρόσωπα άτινα δικαιούνται εις αντιμισθίαν μόνον διά συμμετοχής εις τα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου προκύπτοντα κέρδη, ή διά συμμετοχής εις τας ακαθαρίστους εισπράξεις αυτού.

Μισθοί εν περιπτώσει τερματισμού υπηρεσίας λόγω ασθενείας

38.-(1) Εάν η υπηρεσία ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου τερματισθή προ της προβλεπομένης εν τη συμβάσει ημερομηνίας, λόγω του ότι ούτος απεβιβάσθη του πλοίου εις οιονδήποτε τόπον εκτός της Κύπρου δυνάμει του χορηγουμένου κατά τον προβλεπόμενον εν τω Κώδικι τρόπον πιστοποιητικού ακαταλληλότητος ή ανικανότητος προς συνέχισιν του πλου, ούτος θα δικαιούται εις την λήψιν μισθών μέχρι του χρόνου καθ’ ον επεσυνέβη ο τοιούτος τερματισμός, ουχί όμως διά περαιτέρω περίοδον.

(2) Ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου δεν θα εγκαταλείπη ναυτικόν εις οιονδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας, εις την ξηράν ή εν θαλάσση (εκτός οσάκις ο ναυτικός απολύεται δυνάμει του παρόντος Νόμου) εκτός εάν προηγουμένως διά σημειώσεως γενομένης επί της συμβάσεως μετά του πληρώματος πιστοποιηθή υπό των τελωνειακών ή λιμενικών αρχών του μέρους τούτου η αιτία δι’ ην εγκατέλειψε το ναυτικόν, και εάν η τοιαύτη αιτία ήτο ακαταλληλότης ή ανικανότης προς συνέχισιν του πλου, λιποταξία ή ετέρα τις αιτία.

Κατάσχεσις μισθών, κ.λ.π., ναυτικού εις περίπτωσιν καθ’ ην η ασθένεια οφείλεται εις ίδιον πταίσμα

39. Εάν ναυτικός ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου είναι λόγω ασθενείας ανίκανος να εκτελέση τα καθήκοντα αυτού, και αποδειχθή ότι η ασθένεια προεκλήθη υπαιτιότιτι αυτού, ούτος δεν θα δικαιούται εις την λήψιν μισθών διά το χρονικόν διάστημα καθ’ ο είναι ανίκανος να εκτελή τα καθήκοντα αυτού ως εκ της τοιαύτης ασθενείας.

Ο ναυτικός δεν δικαιούται εις λήψιν μισθών εάν αρνηθή να εργασθή ή εάν τελή εν φυλακίσει

40. Ο ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου ναυτικός ή μαθητευόμενος δεν δικαιούται εις την λήψιν μισθού διά το χρονικόν διάστημα καθ’ ο ούτος παρανόμως αρνείται ή αμελεί να εργασθή καίτοι υπόχρεως προς τούτο, είτε προ, είτε μετά τον καθωρισμένον εν τη συμβάσει χρόνον ενάρξεως της τοιαύτης εργασίας~ εκτός δε εάν άλλως διατάξη το δικάσαν την υπόθεσιν δικαστήριον, ούτος δεν δικαιούται εις την λήψιν μισθών διά το διάστημα καθ’ ο ούτος νομίμως τελεί εν φυλακίσει διά αδίκημα διαπραχθέν υπ’ αυτού.

Τα διά την επιβολήν ποινής αναγκαία έξοδα δύνανται να κατακρατηθώσιν εκ του μισθού

41. Οσάκις εις δικαστικήν διαδικασίαν αφορώσαν εις τους μισθούς ναυτικού, αποδεικνύεται ότι ο ανήκων εις Κυπριακόν πλοίον ναυτικός ή μαθητευόμενος κατεδικάσθη διαρκούντος του πλου υπό αρμοδίου δικαστηρίου δι’ αδίκημα τι και ότι δικαίως τω επεβλήθη διά το τοιούτον αδίκημα η ποινή της φυλακίσεως ή ετέρα τοιαύτη, το δικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως μέρος των οφειλομένων εις τον ναυτικόν μισθών, μη υπερβαίνον τους μισθούς ενός μηνός, χρησιμοποιηθή διά την κάλυψιν των εξόδων άτινα προσηκόντως υπέστη ο πλοίαρχος διά να επιτύχη την καταδίκην και την επιβολήν ποινής εις αυτόν.

Αποζημίωσις ναυτικού δι’ άδικον απόλυσιν αυτού

42. Εάν ναυτικός, υπογράψας σύμβασιν υπηρεσίας επί Κυπριακού πλοίου, απολυθή κατά τρόπον αντικείμενον προς τους όρους του παρόντος Νόμου προ της ενάρξεως του πλου, ή πριν ή δουλευθώσι μισθοί ενός μηνός, άνευ ιδίου πταίσματος δικαιολογούντος την τοιαύτην απόλυσιν, και άνευ της συναινέσεως αυτού, ούτος θα δικαιούται να λάβη εκ του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου, επιπροσθέτως των δεδουλευμένων μισθών, δικαίαν αποζημίωσιν διά την ζημίαν ην υπέστη ως εκ της απολύσεως, μη υπερβαίνουσαν ενός μηνός μισθούς, εάν η απόλυσις εγένετο εν τη Δημοκρατία, δύο δε μηνών μισθούς εάν εγένετο αλλαχού~ ούτος δύναται να διεκδικήση την αποζημίωσιν ως εάν επρόκειτο περί προσηκόντως δεδουλευμένων μισθών.

Περιορισμός πωλήσεως και επιβαρύνσεως μισθών

43.-(1) Αναφορικώς προς μισθούς οφειλομένους εις ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανήκοντα εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, ή μισθούς κερδαινομένους υπ’ αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) ούτοι δεν υπόκεινται εις κατάσχεσιν επιβαλλομένην υπό Δικαστηρίου εν τη Δημοκρατία~

(β) η πώλησις ή εκχώρησις αυτών, γενομένη πριν ή ούτοι καταστώσι δεδουλευμένοι μισθοί, ουδόλως δεσμεύει το διενεργήσαν την τοιαύτην πράξιν πρόσωπον~

(γ) το αφορών εις την λήψιν αυτών πληρεξούσιον έγγραφον είναι μετακλητόν~ και

(δ) η γενομένη εις τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον πληρωμή μισθών είναι νομικώς έγκυρος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προηγουμένως εχώρησε πώλησις, εκχώρησις των τοιούτων μισθών ή κατάσχεσις ή επιβάρυνσις αυτών.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις του παρόντος Μέρους αναφορικώς προς τας εντολάς παραχωρήσεως.

Διαδικασία διεκδικήσεως μισθών

44.-(1) Ευθύς ως οι δεδουλευμένοι και μη υπερβαίνοντες τας εκατόν λίρας μισθοί ναυτικού ή μαθητευομένου καταστώσι πληρωτέοι, ούτος ή ο υπ’ αυτού δεόντως εξουσιοδοτηθείς δύναται να διεκδικήση τους τοιούτους μισθούς δι’ αγωγής εκδικαζομένης συνοπτικώς εν τω προβλεπομένω εν Διαδικαστικώ Κανονισμώ τρόπω ενώπιον παντός εν τη Δημοκρατία αρμοδίου δικαστηρίου~ το επί τούτω εκδιδόμενον δικαστικόν διάταγμα είναι τελεσίδικον.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει διαλαμβανομένων θα ερμηνεύηται ως περιορίζον την δικαιοδοσίαν δικαστηρίου τινός όπως αρνηθή την εκδίκασιν αγωγής διά μισθούς, εγερθείσης είτε υπό του πλοιάρχου είτε υπό μέλους του πληρώματος πλοίου, εάν το πλοίον δεν είναι Κυπριακόν.

(3) Ο πλοίαρχος, εφ’ όσον επιτρέπεται υπό των περιστάσεων, κέκτηται τα αυτά δικαιώματα, δύναται να προσφύγη εις τα αυτά δικαστικά μέτρα και έχει το αυτό ναυτικόν προνόμιον αναφορικώς προς την διεκδίκησιν των μισθών του ως και οιοσδήποτε ναυτικός δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Ο πλοίαρχος και παν έτερον πρόσωπον όπερ νομίμως αναπληροί τούτον εν περιπτώσει θανάτου ή ανικανότητος του πλοιάρχου εκ τινος ασθενείας, εφ’ όσον επιτρέπεται υπό των περιστάσεων, κέκτηται τα αυτά δικαιώματα, δύναται να προσφύγη εις τα αυτά δικαστικά μέτρα και έχει το αυτό ναυτικόν προνόμιον αναφορικώς προς την διεκδίκησιν των προσηκόντως γενομένων υπ’ αυτού δαπανών, ή αναληφθεισών υποχρεώσεων διά λογαριασμόν του πλοίου εν τη ιδιότητι αυτού ως πλοιάρχου, ως και ο πλοίαρχος διά την διεκδίκησιν των μισθών του.

Εξουσία του δικαστηρίου εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου καθυστερήσεως της πληρωμής των μισθών του πλοιάρχου

45. Εις πάσαν αγωγήν εγερθείσαν υπό του πλοιάρχου, ή εις πάσαν ετέραν δικαστικήν διαδικασίαν αρξαμένην υπ’ αυτού, προς διεκδίκησιν παντός ποσού οφειλομένου αυτώ δίκην μισθού, το δικαστήριον εάν κρίνη ότι η καθυστέρησις εις την πληρωμήν των μισθών δεν οφείλεται εις πράξιν ή παράλειψιν του πλοιάρχου, ή εις εύλογον τινα διαφοράν περί την υποχρέωσιν προς καταβολήν αυτών, ή εις ετέραν αιτίαν, αλλ’ εις άδικον πράξιν ή παράλειψιν του υπόχρεου προς καταβολήν αυτών προσώπου, δύναται να διατάξη το πρόσωπον τούτο όπως καταβάλη επιπροσθέτως του οφειλομένου τω πλοιάρχω ποσού διά μισθούς, δικαίαν αποζημίωσιν διά την χωρήσασαν καθυστέρησιν, άνευ επηρεασμού οιασδήποτε αξιώσεως ην ο πλοίαρχος ήθελε προβάλει διά ταύτην.