Οι μισθοί δεν εξαρτώνται εκ του ναύλου

36.-(1) Το δικαίωμα μισθού ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου ουδόλως εξαρτάται εκ των εκ ναύλων εσόδων.

(2) Οι ναυτικοί και οι μαθητευόμενοι οίτινες θα εδικαιούντο να απαιτήσωσι και λάβωσι μισθόν εάν το πλοίον εις ο υπηρέτουν απέδιδε ναύλον, τηρουμένων απάντων των κανόνων δικαίου και των όρων των εφαρμοστέων εις την περίπτωσιν, θα δικαιούνται να απαιτήσωσι και λάβωσι τούτον και εάν έτι δεν εξεδουλεύθη ναύλος.

(3) Εις πάσαν περίπτωσιν ναυαγίου ή απωλείας πλοίου, απόδειξις του γεγονότος ότι ο ναυτικός δεν έπραξε τα καθ’ εαυτόν διά την σωτηρίαν του πλοίου παρακωλύει την προς λήψιν μισθού αξίωσιν αυτού.

(4) Οσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος όστις, εάν δεν επεσυνέβαινε ο θάνατος αυτού, θα εδικαιούτο δυνάμει του παρόντος άρθρου να απαιτήση και λάβη μισθούς, αποθνήσκη προ της πληρωμής αυτών, οι μισθοί θα καταβάλλωνται και χρησιμοποιώνται εν τω προβλεπομένω υπό του παρόντος Μέρους τρόπω αναφορικώς προς τους μισθούς ναυτικού αποβιώσαντος διαρκούντος του πλου.