Μισθοί εν περιπτώσει τερματισμού υπηρεσίας λόγω ναυαγίου, κ.λ.π.

37.-(1) Εάν η υπηρεσία ναυτικού υπηρετούντος επί Κυπριακού πλοίου τερματισθή προ της προβλεπομένης εν τη συμβάσει ημερομηνίας, λόγω ναυαγίου, απωλείας ή της διά δημοσίου πλειστηριασμού πωλήσεως πλοίου, ούτος θα δικαιούται να λαμβάνη δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην ούτος είναι εν τη πραγματικότητι άνευ εργασίας διαρκούσης της περιόδου των δύο μηνών από της ημερομηνίας καθ’ ην ετερματίσθη η υπηρεσία αυτού, τους μισθούς εις ους εδικαιούτο μέχρι της ημερομηνίας ταύτης.

(2) Εάν ο πλοιοκτήτης αποδείξη ότι η ανεργία του ναυτικού δεν οφείλεται εις το ναυάγιον, την απώλειαν του πλοίου ή την διά δημοσίου πλειστηριασμού πώλησιν αυτού, ο ναυτικός δεν θα δικαιούται εις την λήψιν μισθού δυνάμει του παρόντος άρθρου~ δεν θα δικαιούται ωσαύτως εις την λήψιν μισθών δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφορικώς προς οιανδήποτε ημέραν, καθ’ ην ο πλοιοκτήτης δύναται να αποδείξη ότι ο ναυτικός ηδύνατο να εύρη κατάλληλον εργασίαν.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω “ναυτικός” περιλαμβάνει παν πρόσωπον εργαζόμενον ή υπηρετούν υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα επί πλοίου, εις την περίπτωσιν όμως πλοίου ούτινος η χωρητικότης δεν υπερβαίνει τους πεντήκοντα κόρους, δεν περιλαμβάνει πρόσωπα άτινα δικαιούνται εις αντιμισθίαν μόνον διά συμμετοχής εις τα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου προκύπτοντα κέρδη, ή διά συμμετοχής εις τας ακαθαρίστους εισπράξεις αυτού.