Ο ναυτικός δεν δικαιούται εις λήψιν μισθών εάν αρνηθή να εργασθή ή εάν τελή εν φυλακίσει

40. Ο ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου ναυτικός ή μαθητευόμενος δεν δικαιούται εις την λήψιν μισθού διά το χρονικόν διάστημα καθ’ ο ούτος παρανόμως αρνείται ή αμελεί να εργασθή καίτοι υπόχρεως προς τούτο, είτε προ, είτε μετά τον καθωρισμένον εν τη συμβάσει χρόνον ενάρξεως της τοιαύτης εργασίας~ εκτός δε εάν άλλως διατάξη το δικάσαν την υπόθεσιν δικαστήριον, ούτος δεν δικαιούται εις την λήψιν μισθών διά το διάστημα καθ’ ο ούτος νομίμως τελεί εν φυλακίσει διά αδίκημα διαπραχθέν υπ’ αυτού.