Κατάσχεσις μισθών, κ.λ.π., ναυτικού εις περίπτωσιν καθ’ ην η ασθένεια οφείλεται εις ίδιον πταίσμα

39. Εάν ναυτικός ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου είναι λόγω ασθενείας ανίκανος να εκτελέση τα καθήκοντα αυτού, και αποδειχθή ότι η ασθένεια προεκλήθη υπαιτιότιτι αυτού, ούτος δεν θα δικαιούται εις την λήψιν μισθών διά το χρονικόν διάστημα καθ’ ο είναι ανίκανος να εκτελή τα καθήκοντα αυτού ως εκ της τοιαύτης ασθενείας.