Τα διά την επιβολήν ποινής αναγκαία έξοδα δύνανται να κατακρατηθώσιν εκ του μισθού

41. Οσάκις εις δικαστικήν διαδικασίαν αφορώσαν εις τους μισθούς ναυτικού, αποδεικνύεται ότι ο ανήκων εις Κυπριακόν πλοίον ναυτικός ή μαθητευόμενος κατεδικάσθη διαρκούντος του πλου υπό αρμοδίου δικαστηρίου δι’ αδίκημα τι και ότι δικαίως τω επεβλήθη διά το τοιούτον αδίκημα η ποινή της φυλακίσεως ή ετέρα τοιαύτη, το δικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως μέρος των οφειλομένων εις τον ναυτικόν μισθών, μη υπερβαίνον τους μισθούς ενός μηνός, χρησιμοποιηθή διά την κάλυψιν των εξόδων άτινα προσηκόντως υπέστη ο πλοίαρχος διά να επιτύχη την καταδίκην και την επιβολήν ποινής εις αυτόν.