Αποζημίωσις ναυτικού δι’ άδικον απόλυσιν αυτού

42. Εάν ναυτικός, υπογράψας σύμβασιν υπηρεσίας επί Κυπριακού πλοίου, απολυθή κατά τρόπον αντικείμενον προς τους όρους του παρόντος Νόμου προ της ενάρξεως του πλου, ή πριν ή δουλευθώσι μισθοί ενός μηνός, άνευ ιδίου πταίσματος δικαιολογούντος την τοιαύτην απόλυσιν, και άνευ της συναινέσεως αυτού, ούτος θα δικαιούται να λάβη εκ του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου, επιπροσθέτως των δεδουλευμένων μισθών, δικαίαν αποζημίωσιν διά την ζημίαν ην υπέστη ως εκ της απολύσεως, μη υπερβαίνουσαν ενός μηνός μισθούς, εάν η απόλυσις εγένετο εν τη Δημοκρατία, δύο δε μηνών μισθούς εάν εγένετο αλλαχού~ ούτος δύναται να διεκδικήση την αποζημίωσιν ως εάν επρόκειτο περί προσηκόντως δεδουλευμένων μισθών.