Περιορισμός πωλήσεως και επιβαρύνσεως μισθών

43.-(1) Αναφορικώς προς μισθούς οφειλομένους εις ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανήκοντα εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, ή μισθούς κερδαινομένους υπ’ αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) ούτοι δεν υπόκεινται εις κατάσχεσιν επιβαλλομένην υπό Δικαστηρίου εν τη Δημοκρατία~

(β) η πώλησις ή εκχώρησις αυτών, γενομένη πριν ή ούτοι καταστώσι δεδουλευμένοι μισθοί, ουδόλως δεσμεύει το διενεργήσαν την τοιαύτην πράξιν πρόσωπον~

(γ) το αφορών εις την λήψιν αυτών πληρεξούσιον έγγραφον είναι μετακλητόν~ και

(δ) η γενομένη εις τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον πληρωμή μισθών είναι νομικώς έγκυρος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προηγουμένως εχώρησε πώλησις, εκχώρησις των τοιούτων μισθών ή κατάσχεσις ή επιβάρυνσις αυτών.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις του παρόντος Μέρους αναφορικώς προς τας εντολάς παραχωρήσεως.