Χρόνος ενάρξεως δικαιώματος επί μισθών, κ.λ.π.

34. Το επί μισθών και ειδών διατροφής δικαίωμα ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου άρχεται αφ’ ης το πρώτον ήθελεν επισυμβή οιονδήποτε των ακολούθων συμβεβηκότων, ήτοι είτε από της ενάρξεως της εργασίας αυτού, είτε από του καθωρισμένου εν τη συμβάσει χρόνου ενάρξεως της εργασίας αυτού, είτε από της επί του πλοίου επιβιβάσεως αυτού.