Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος.

Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια” σημαίνει χολέρα, πανώλη, ευλογιά, τύφο και κίτρινο πυρετό, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ασθένεια μολυσματικής ή μεταδοτικής φύσης την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση βάσει του Νόμου αυτού, να κηρύξει ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.

“μολυσμένη τοπική περιοχή” σημαίνει οποιαδήποτε τοπική περιοχή στην οποία υπάρχει επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια νοουμένου ότι καμιά τοπική περιοχή δεν θεωρείται μολυσμένη μόνο λόγω εισαγομένων κρουσμάτων ασθένειας νοουμένου ότι ο Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών ικανοποιείται ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας( καμιά τοπική περιοχή δεν θεωρείται μολυσμένη λόγω χολέρας ή ευλογιάς ή τύφου εκτός από τις περιπτώσεις χολέρας από “εστία μόλυνσης” ή ευλογιάς ή τύφου που υπάρχει σε μορφή επιδημίας.

Περιπτώσεις χολέρας θεωρούνται ότι αποτελούν “εστία μόλυνσης” όταν η εμφάνιση νέων περιπτώσεων έξω από το άμεσο περιβάλλον των πρώτων περιπτώσεων αποδεικνύει ότι η εξάπλωση της ασθένειας δεν περιορίστηκε στην τοπική περιοχή από όπου άρχισε

“τοπική περιοχή” σημαίνει οποιοδήποτε ευκρινώς ορισμένο μέρος εδάφους, οπως χώρα, νησί, λιμάνι, επαρχία, υποεπαρχία, πόλη, χωριό, ενορία πόλης ή χωριού, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε περιοχή τα σύνορα της οποίας δύνανται να οριστούν με σαφήνεια από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση βάσει του Νόμου αυτού.

“ωφέλιμος χώρος εξυπηρέτησης πελατών” σημαίνει το καθαρό εμβαδόν κλειστού ή υπαίθριου χώρου όπου εξυπηρετείται  το κοινό στο οποίο η συγκεκριμένη χρήση απευθύνεται.

Εξουσία κήρυξης μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας ως επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει οποιαδήποτε ασθένεια μολυσματικής ή μεταδοτικής φύσης σε επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.

Εξουσία κήρυξης τοπικής περιοχής ως μολυσμένης τοπικής περιοχής

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιαδήποτε τοπική περιοχή, είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας, ως μολυσμένη τοπική περιοχή και ακολούθως η τοπική αυτή περιοχή και όλοι οι επιβάτες και αγαθά από αυτή υπόκεινται σε τέτοια μέτρα όπως ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.

Πρόνοια για λοιμοκαθαρτήρια, νοσοκομεία απομόνωσης, κλπ.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προνοεί για τέτοια λοιμοκαθαρτήρια, νοσοκομεία απομόνωσης, κτίρια και εξοπλισμό και να ορίζει και ορίζει τέτοια αγκυροβόλια λοιμοκάθαρσης όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τον καθορισμό των μέτρων που λαμβάνονται εντός της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε τοπική περιοχή, είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας,  που κηρύχτηκε ως μολυσμένη τοπική περιοχή

(β) την παρεμπόδιση της εισαγωγής οποιασδήποτε επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας εντός της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής από οποιαδήποτε τοπική περιοχή εκτός της Δημοκρατίας, είτε η τοπική αυτή περιοχή είναι μολυσμένη τοπική περιοχή είτε όχι

(γ) την παρεμπόδιση της εξάπλωσης οποιασδήποτε επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας από οποιαδήποτε τοπική περιοχή εντός της Δημοκρατίας, είτε είναι μολυσμένη τοπική περιοχή είτε όχι, σε οποιαδήποτε άλλη τοπική περιοχή εντός της Δημοκρατίας

(δ) την παρεμπόδιση της μετάδοσης οποιασδήποτε επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας από τη Δημοκρατία ή από οποιαδήποτε τοπική περιοχή εντός της Δημοκρατίας, είτε είναι μολυσμένη τοπική περιοχή είτε όχι, σε οποιαδήποτε τοπική περιοχή εκτός της Δημοκρατίας

(ε) το καθορισμό των εξουσιών και καθηκόντων τέτοιων λειτουργών που δυνατό να τους ανατεθεί η εφαρμογή των Κανονισμών αυτών

(στ) τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων που πρέπει να καταβάλλονται για οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που γίνεται βάσει των Κανονισμών αυτών, και το καθορισμό του προσώπου από το οποίο θα καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα αυτά, και τα πρόσωπα τα οποία θα επιβαρύνονται με τα έξοδα εφαρμογής οποιωνδήποτε τέτοιων Κανονισμών, και το πρόσωπο από το οποίο δύνανται να ανακτηθούν οποιαδήποτε τέτοια έξοδα που προκλήθηκαν από τη Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, και

(ζ) γενικά για την εφαρμογή των σκοπών και διατάξεων του Νόμου αυτού και οποιασδήποτε υγειονομικής σύμβασης στην οποία η Δημοκρατία προσχώρησε ή δυνατό μελλοντικά να προσχωρήσει

(η) τη δημιουργία δικτύου Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων με στόχο την παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση δεδομένων που αφορούν λοιμώδη νοσήματα και την παροχή πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

΄Εκδοση διαταγμάτων

6Α. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα τεχνικά παραρτήματα του νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Αδικήματα και ποινές

7. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιοδήποτε από τους Κανονισμούς και/ή τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται μετά από καταδίκη σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Εξώδικο πρόστιμο

7Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, αναφορικά με το ύψος του εξώδικου προστίμου για αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των προνοιών Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες παραβαίνει τους όρους ή τις προϋποθέσεις ή τα μέτρα που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο όπως καθορίζεται στον Πίνακα.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναφερόμενης στο εδάφιο (1) παράβασης, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Διάταγμα αναστολής λειτουργίας επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας

7Β.-(1) Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, μέλος της Αστυνομίας, κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο μονομερή (ex parte) αίτηση σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας που διεξάγεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι-

(α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και

(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό ή τόπο με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμών ή πρακτικής, για την έκδοση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) διαταγμάτων δεν απαιτείται να συντρέχει οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή επείγουσα περίσταση.

(3) Ως προς τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας  που αφορούν στην έκδοση και εκδίκαση παρεμπίπτοντος διατάγματος.

(4) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), εφόσον το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του καθοριζόμενου σε αυτό χρόνου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προβαίνει στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσης βαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, θεωρούνται δε και εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(5) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό εντός της χρονικής περιόδου που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως του αν ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση Απαγόρευσης

7Γ.-(1)(α) Σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας εντοπίσει ή διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε υποστατικό, επιχείρηση ή χώρος όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες λειτουργεί κατά παράβαση των όρων ή των προϋποθέσεων ή των μέτρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να δώσει εντολή στο μέλος της Αστυνομίας να εκδώσει και να κοινοποιήσει προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή προς τους εκπροσώπους τους ή πρoς το πρόσωπο που είναι υπεύθυvo ειδοποίηση, στο εξής καλουμένη «Ειδοποίηση Απαγόρευσης», η οποία έχει άμεση εφαρμογή, με την οποία απαγορεύεται η χρήση του υποστατικού, της επιχείρησης ή του χώρου για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην ειδοποίηση και δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες.

(β) Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου εντύπου στο οποίο αναφέρεται η παράβαση για την οποία εκδίδεται η εν λόγω ειδοποίηση.

(γ) Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εκδίδεται άπαξ για τη συγκεκριμένη παράβαση που αναφέρεται σε αυτή.

(2)(α) Κoιvoπoίηση της Ειδοποίησης Απαγόρευσης θεωρείται ότι  έχει συvτελεσθεί, ευθύς ως γίνει η επίδοση αυτής από τo μέλος της Αστυνομίας.

(β) Σε περίπτωση που o παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο, η Ειδοποίηση Απαγόρευσης επιδίδεται διά παραδόσεως στov ίδιo προσωπικά ή σε oπoιoδήπoτε εvήλικo πρόσωπo διαμέvει με αυτόv ή σε υπεύθυvo τoυ τόπoυ όπoυ αυτός διαμέvει ή τoυ χώρoυ εργασίας ή της απασχόλησης αυτoύ.

(γ) Σε περίπτωση που τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo γίvεται η επίδoση είvαι εταιρεία, συνεταιρισμός ή οργανισμός, η Ειδoπoίηση Απαγόρευσης επιδίδεται διά της παραδόσεως αυτής στov κεvτρικό τόπo εργασιώv της εταιρείας, τoυ συvεταιρισμoύ ή τoυ oργαvισμoύ στη Δημoκρατία ή διά της παραδόσεως αυτής-

(i) σε έvαν από τoυς συvεταίρoυς,

(ii) στo διευθυvτή,

(iii) στo γραμματέα,

(iv) στov κύριo αvτιπρόσωπo στηv κατά τόπo δικαιoδoσία, ή

(v) σε oπoιovδήπoτε έχει τov έλεγχo τωv εργασιώv της εταιρείας, τoυ συvεταιρισμoύ ή τoυ oργαvισμoύ κατά τov χρόvo της επιδόσεως.

(δ) Η επίδoση κάθε Ειδoπoίησης Απαγόρευσης απoδεικvύεται είτε πρoφoρικά από τov επιδόσαντα είτε με έvoρκη δήλωσή τoυ.

(3)(α)  Η  Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δυνατόν vα απoσυρθεί από τo μέλος της Αστυνομίας κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας σε oπoιoνδήπoτε χρόvo.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφορεί αμελλητί, γραπτώς, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με την έκδοση Ειδοποίησης Απαγόρευσης, εκθέτοντας την παράβαση για την οποία εκδόθηκε η εν λόγω ειδοποίηση.

(4)(α) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δύναται vα πρoσφύγει στov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αιτούμενο την ανάκληση ή τρoπoπoίηση της Ειδoπoίησης Απαγόρευσης και σε τέτoια περίπτωση η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακoλoυθεί vα ισχύει, εκτός εάν τρoπoπoιηθεί ή αvακληθεί από τov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(β) Η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου πρoσφυγή υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εντός πέντε (5) ημερών από τηv ημερομηνία έκδoσης της Ειδoπoίησης Απαγόρευσης.

(5) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει Ειδοποίηση Απαγόρευσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Εξουσίες της Αστυνομίας

7Δ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,  για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέλος της Αστυνομίας δύναται να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό, επιχείρηση ή χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από κατοικία, αν έχει λόγο να πιστεύει ότι πρόκειται να διαπραχτεί ή διαπράττεται ή έχει πρόσφατα διαπραχτεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Επιφύλαξη

8. Όλα τα διατάγματα, γνωστοποιήσεις και Κανονισμοί που εκδόθηκαν νόμιμα και ισχύουν βάσει οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργούνται* με τον παρόντα θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ μέχρι να ανακληθούν, αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν με γνωστοποιήσεις ή Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 7Α(1))

Πρώτη Παράβαση Δεύτερη ή Μεταγενέστερη Παράβαση
1. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών μέχρι 50τμ. €500 €1.000
2. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες  με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 51τμ μέχρι 100τμ. €750 €1.500
3. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες  με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 101τμ μέχρι 200τμ. €1.500 €3.000
4. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 201τμ μέχρι 500τμ. €4.000 €8.000
5. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών 501τμ και άνω. €8.000 €16.000
Σημείωση
1

* Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος, 1879, και ο περί Προλήψεως Ασθενειών Νόμος, 1883, καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό.