Εξουσία κήρυξης τοπικής περιοχής ως μολυσμένης τοπικής περιοχής

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιαδήποτε τοπική περιοχή, είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας, ως μολυσμένη τοπική περιοχή και ακολούθως η τοπική αυτή περιοχή και όλοι οι επιβάτες και αγαθά από αυτή υπόκεινται σε τέτοια μέτρα όπως ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.