Πρόνοια για λοιμοκαθαρτήρια, νοσοκομεία απομόνωσης, κλπ.

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προνοεί για τέτοια λοιμοκαθαρτήρια, νοσοκομεία απομόνωσης, κτίρια και εξοπλισμό και να ορίζει και ορίζει τέτοια αγκυροβόλια λοιμοκάθαρσης όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.